جزئیات فنی بیشتر در مورد FRP
جزئیات فنی بیشتر در مورد FRP
همانطور که می دانیم محصور نمودن مصالح بتنی سبب افزایش قابل ملاحظه ای در ظرفیت محوری(فشاری) و نیز شکل پذیری این گونه قطعات می شود. نمودار شکل زیر بیانگر این مطلب است:

آیین نامه ACI 440 طبق روابط ذیل؛ رابطه تنش-کرنش بتن محصور را به شکل زیر تبیین کرده است:

برنامه DrSAZE-FRP با استفاده از این رابطه و نیز اصول حاکم بر ترسیم منحنی اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی ستون های محصور توسط ورق های CFRP را ترسیم می نماید.
قابل ذکر است در ستون های غیر دایروی ( مربعی ویا مستطیلی) بخش هایی از مقطع فاقد اثر محصور شدگی است که در شکل زیر به روشنی نشان داده شده است.

نسبت مساحت منطقه تحت تاثیر پدیده محصور شدگی به ناحیه غیر محصور در رابطه زیر آمده است:

با بکار بستن این روابط و نیز محاسبه میزان تقاضا به ظرفیت ( مطابق شکل زیر) برای ستون تقویت شده با FRP کاربر می تواند طرح و نقشه خود را در محیط اتوکد داشته باشد.