سیستم چیست؟

سیستم(سامانه یکپارچه ساز تراکنشهای مهندسی)
20 سال تجربه در زمینه ساختمان و نرم افزارهای کامپیوتری، تعامل چهره به چهره با تمامی گروه های مرتبط با صنعت ساختمان، همراه با تجربه موفق نرم افزار سازه80، گروه نرم افزاری سازه را برآن داشت تا برای ادای دین نسبت به فرهنگ و ملیت خود "سیستم" یا "سامانه یکپارچه ساز تراکنش های مهندسی" را طراحی و تهیه نماید.
اگر بارهای سیستم های سازه ای را وزن سقف ها و زلزله ها تولید می کنند، قیدهای آنها را ستون ها و فونداسیون ها می سازند، و فرایند آسمانی حد اقل سازی انرژی در تعامل این بارها و قیدها باسیستم سازه شکلی برای آن می سازد که می تواند ویرانگر یا نجات بخش باشد، برای سیستم های اجتماعی اما، بار اطلاعات تجزیه و تحلیل نشده همراه با قیودی نادرست که کانال های انتقال و توزیع این اطلاعات ایجاد می نمایند، خواهد توانست یک سیستم اجتماعی را ویران نماید و یا بر عکس، آنالیز مناسبی از اطلاعات همراه با انتقال و توزیع نا اریب آن خواهد توانست پایه های یک اجتماع انسانی را بر شالوده هائی متین بنیاد نهد.
"سامانه یکپارچه ساز تراکنش های مهندسی" سیستمی اطلاعاتی را پیشنهاد می نماید که با ساخت و استفاده از آن، با تغییر جهت و کارکرد توزیع اطلاعات، نقطه تعادل سیستم مهندسی در کشور را به جایگاهی زیبا، پیش رونده و گرانسنگ خواهد رساند.
"سیستم" یا "سامانه یکپارچه ساز تراکنش های مهندسی" یک بسته نرم افزاری تحت وب است که کلیه بخش های دست اندرکار در زمینه ساختمان را بر اساس روابط سیستماتیک تعریف شده به یکدیگر پیوند می زند. دیاگرام زیر دیدگاه اولیه ای از این بسته نرم افزاری ارائه می نماید.

نمای کلی طرح سیستم


این طرح توسط گروه نرم افزاری سازه برای حل مسائل سازمان های نظام مهندسی ساختمان به صورت یکپارچه تهیه شده است.
انتظار می رود پس از پیاده سازی طرح کلیه ارتباطات غیر ضروری و چهره به چهره که منجر به ایجاد رانت های اطلاعاتی می گردد حذف شوند، منابع اطلاعاتی به صورت یکپارچه مدیریت شوند، رفت و آمدها به سازمان های دست اندرکار به طرز قابل توجهی کاهش یابند، آمار های دقیق از عملکرد بخش های مختلف صنعت ساختمان بدست آید، با دریافت بازخوردهای مناسب از بخش هائی که با یکدیگر در تعامل هستند و ثبت سوابق، رقابتی سالم در هر قسمت ایجاد گردد، صرفه جوئی قابل توجه در بخش انرژی بدست آید، زمان قابل توجهی از همه دست اندرکاران صنعت ساختمان ذخیره گردد و به طورخلاصه سیستم جامع الکترونیک صنعت ساختمان کشور بر مبنای آن شکل گیرد.

این پیشنهاد از جایگاه طرز تفکری ارائه می گردد که در افقی دور سناریوی برد-برد را برای همه اطراف جامعه مهندسی پیش بینی و اجرا خواهد نمود.مسلماً بدلیل روح دمیده شده در کالبد این پیشنهاد و برای دفاع از ادعای صورت گرفته، گروه نرم افزاری سازه تمامی مساعی خود را در چارچوب و خارج از چارچوب این طرح به کار خواهد گرفت تا به آنچه گفته شده در نهایت دقت، با وسواس زیاد و به بهترین شکل ممکن جامه ی عمل بپوشاند.انتخاب یا رد استفاده از این طرح برای سازمان های نظام مهندسی ساختمان یا سایر دست اندرکاران از یک سو و عملی ساختن ادعاهای مورد اشاره برای گروه نرم افزاری سازه از سوی دیگر، محک سنجش مناسبی خواهد بود که قضاوت جامعه مهندسی را در پی خواهد داشت و تنها این قضاوت است که آینده جامعه مهندسی را شکل خواهد داد.
دست اندرکاران صنعت ساختمان می توانند برای اطلاع از جزئیات طرح با گروه نرم افزاری سازه تماس حاصل فرمایند.