ورود اعضا
قسمت های نام کاربری و رمز عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس است بنابر این به خاموش یا روشن بودن Caps Lock دقت فرمایید
تازه ها برای اعضا
1396/05/31 سازه 90 نسخه 2.9605.1
-اصلاح فونداسیون پیشرفته در ترسیم نوارهای طراحی با طول کمتر از مقدار Maximum disregarding length
-اصلاح دیوار برشی پیشرفته در محاسبه خاموت ناحیه المان مرزی در شکل پذیری ویژه ACI2008
-اصلاح ترسیم تیرها، در تیرهای دارای اختلاف ارتفاع
- اضافه شدن امکانی برای حل مشکل ETABS2016، در عدم درج متریال میلگرد مقاطع و تنظیمات دیوار برشی در فایل e2k