:
:
:


محاسباتی و کنترلی
محاسبه طول مهار، وصله و خم میلگردها
براساس آئین نامه بتن ایران و آئین نامه ACI و امکان تغییرآن برای کاربر براساس مقاومت بتن مصرفی، مقاومت میلگرد مصرفی، محل قرارگیری آرماتور و ...
کنترل ضوابط شکل پذیری
متوسط و زیاد براساس آئین نامه بتن ایران و آئین نامه ACI شامل ابعاد هندسی تیرها و ستون ها و دیوارهای برشی، آرماتورهای حداقل برای تیرها و ستون ها ، کنترل درصد آرماتور برای ستون ها و دیوارهای برشی، ضوابط آرماتورگذاری عرضی برای تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی، ضوابط مربوط به اجزای مرزی در دیوارها، تامین طول کافی برای مهار میلگردهای قلاب شده در ستونهای کناری .
امکان تعیین استراتژی خاموت گذاری
برای تیرها با افزایش سایز میلگرد، کاهش فاصله خاموتها، اضافه کردن سنجاقی در مقطع تیرو تعیین سایز میلگرد. امکان اضافه نمودن آرماتورهای طولی و عرضی پیچشی و برای ستون ها افزایش سایز میلگرد، کاهش فاصله خاموتها .
امکانات دیگر
کنترل تعداد تای بیم ها، اندازه گذاری ها، مقیاس های ترسیم، واحدهای ترسیم، تعداد و اندازه میلگردهای طولی اصلی تیرها، خاموت گذاری ستون ها و ...