NSE (Non Structural Elements)

مقاومت اجزا غیرسازه ای در زلزله آبان ماه 1396 کرمانشاه می توانست تبدیل به یکی از شاهکارهای مهندسی شود هرگاه این اجزا هم مانند اسکلت های ساخته شده برجا می ماندند. تجربه این زلزله مسئولین را برآن داشت که پیوست 6 آئین نامه 2800 را منتشر و استفاده از آن را الزام آور کنند.

nse

نرم افزار NSE (Non Structural Elements) که به عنوان افزونه ای به نرم افزار SAZE90 اضافه می شود می تواند المان های نگهدارنده اجزا غیرسازه ای را محاسبه و دیتایل های اجرائی مطابق این محاسبات ارائه نماید. به این ترتیب مهندسین محاسب با استفاده از NSE می توانند مسئولیت های خود را مطابق با پیوست 6 آئین نامه 2800 ایران پوشش دهند.