:
:
:


محصولات
ردیف نام محصول اشتراک 4 ماهه (ریال) دائمی (ریال)
1
سازه 90 بیسیک ورژن 1400
29,000,000
115,000,000
2
ارتقا از سازه 80 به سازه 90
62,000,000
3
ابزار دیواربرشی پیشرفته
13,000,000
49,000,000
4
ابزار فونداسیون پیشرفته
14,000,000
54,000,000
5
دیتایلر اجزاء غیرسازه ای - NSE
8,000,000
30,000,000
جمع کل:
کد تخفیف: