دیواربرشی پیشرفته
مقطع ارتفاعی دیوار
مقطع  ارتفاعی دیوار
ترسیم و ارائه جزئیات نمای ارتفاعی از همه ی بازوهای دیوار ، تر سیم دیوارهای دارای Opening ، ترسیم شکل سه بعدی دیوار، نمایش محلSpandrel در مقطع ارتفاعی
مقطع عرضی دیوار
مقطع  عرضی دیوار
ترسیم و ارائه جزئیات مقطع دیوار بدون محدودیت در شکل هندسی مقطع، فولاد گذاری ویژه المان مرزی با امکان جایگزینی آرماتور ستون در صورت خواست کاربر
جزئیات تیر Spandrel
جزئیات تیر Spandrel
ترسیم تیر Spandrel با جزئیات کامل اعم از آرماتورگذاری قطری (Diagonal)، طولی و عرضی
ویرایشگر مقطع دیوار
هم باد کردن بدنه اصلی دیوار و ستونها، اضافه کردن میلگرد با چیدمان تکی، خطی، مربع، حذف یا تغییر سایز میلگردهای ترسیم شده