:
:
:


تیرها
ترسیم پلان های تیرریزی
ترسیم پلان های تیرریزی
با جزئیات کامل شامل تیرها، جهت تیرچه ها یا دالها، تیپ بندی تیرها، تای بیم ها، جهت قرارگیری و ابعاد ستون ها، آکس بندی ها و اندازه گذاری های مربوطه و....
ترسیم مقاطع طولی تیرها
ترسیم مقاطع طولی تیرها
با میلگردهای اصلی، میلگردهای تقویتی، قطع و خم مناسب، ابعاد ستون های پائین و بالا، طول و شماره POS میلگردها، سایز، فاصله و POS خاموتها، علائم مناسب جهت نشان دادن مقطع تیرها، دتایل های مناسب جهت تغییر ارتفاع مقطع طولی تیرها، آکس بندی ها و اندازه گذاری های مربوطه
امکان تیپ بندی تیرها در طبقات
امکان تیپ بندی تیرها در طبقات
این امکان وجود دارد که تیرهای تیپ شده به دو صورت ماکزیمم و آبشاری ترسیم گردد
ترسیم مقاطع عرضی تیرها
ترسیم مقاطع عرضی تیرها
با نامگذاری مناسب و در نقطه دلخواه کاربر، اندازه گذاری دقیق برای ابعاد تیر، پوشش میلگرد، فاصله آزاد میلگردهای بالا و پائین، امکان تعیین حداقل فاصله برای گروه کردن میلگردها، خاموت ها و سنجاقی ها