ستون ها
ترسیم پلان های ستون گذاری
ترسیم پلان های ستون گذاری
شامل تیپ بندی ستون ها، ابعاد، شکل و جهت قرارگیری ستون ها، آکس بندی و اندازه گذاری های مربوطه .
ترسیم مقاطع ارتفاعی ستون ها
ترسیم مقاطع ارتفاعی ستون ها
شامل ترازهای فونداسیون و طبقات، میلگردهای طولی ستون ها همراه با طول و POS مربوطه، خاموت گذاری ستون ها همراه با فاصله، سایز و POS مربوطه، خاموتهای اضافی بین طبقات، خاموت های اضافی زیرتراز فونداسیون، نامگذاری مناسب برای مقاطع عرضی ستون ها .
ترسیم مقاطع عرضی ستون ها
ترسیم مقاطع عرضی ستون ها
شامل، نامگذاری مناسب، اشل گذاری مناسب، ابعاد و شکل مقطع، اندازه گذاری مقطع و پوشش روی آرماتور، سایز و تعداد آرماتورهای مورد استفاده .
ترسیم ستون ها به صورت جدول
ترسیم ستون ها  به  صورت جدول
ترسیم ستون ها به صورت جدول