:
:
:


جزئیات سقف تیرچه و بلوک
بر اساس مدل ETABS
بر اساس  مدل ETABS
پلان پوزبندی تیرچه ها به تفکیک طبقات، فهرست تیرچه ها و پوزبندی مربوطه به تفکیک طبقات، فهرست طول و اندازه میلگردهای مصرفی به تفکیک طبقات
فهرست تیرچه ها بر اساس طول های انتخابی کاربر
فهرست تیرچه ها بر اساس طول های انتخابی کاربر
امکانات دیگر
امکانات دیگر
امکان Modular کردن طول تیرچه ها
طراحی تیرچه ها شامل: میلگرد اصلی، میلگرد تقویتی، میلگرد بالا، خاموت و کنترل خیز
ترسیم مقطع تیرچه ها
تعیین مشخصات مصالح مصرفی
محاسبه بار سقف بر اساس جزئیات ارائه شده توسط کاربر
جداول بار زنده آیین نامه بار گذاری ایران
تعیین سایز میلگرد مصرفی بطور جداگانه برای میلگردهای اصلی، تقویتی، فوقانی، منفی، خاموت و تای بیم
تنظیم حداقل و حداکثر طول تیرچه و گام طول های میانی
تعیین استراتژی استفاده از تیرچه دوبل