پله
ترسیم پلان سازه ای برای انواع پله ها با هرشکل
ترسیم پلان سازه ای برای انواع پله ها با هرشکل
ترسیم پلان سازه ای برای انواع پله ها با هرشکل
ترسیم مقاطع پله ها
ترسیم مقاطع پله ها
ترسیم مقاطع برای انواع پله ها با هر شکل با ارائه جزئیات
محاسبات میلگرد طولی و عرضی
نمایش انواع تکیه گاه آویز، تیر رامپ، فونداسیون
امکان تنظیم محل تکیه گاه پله توسط کاربر
رابطه دینامیک طول رامپ، ارتفاع رامپ، تعداد پله، طول و ارتفاع کف پله