لیست مقادیر مصالح
تهیه لیستوفر
تهیه لیستوفر
تهیه لیستوفر میلگردهای طولی، خاموتها و سنجاقیهای مربوط به تیر، ستون، دیوار برشی، فونداسیون و ...، امکان تهیه لیست های جداگانه، فیلترکردن لیستها بر اساس طول میلگردهای لیست
دستوربرش
دستوربرش
دستوربرش میلگرد برای کمترین دورریز و...
محاسبه حجم بتن
محاسبه حجم بتن
حجم بتن کلیه المانهای تیر، ستون، دیوار و دال را محاسبه و نتایج را به صورت جدول به تفکیک طیقات و المانها در واحد وزن و یا حجم نمایش می دهد.