:
:
:


جزئیات بیشتر در مورد Checker

مقدمه
در هر یک ازفصول بخش های هندسه، مدلسازی، تحلیل، طراحی و نهایتا مسائل آیین نامه ای بر اساس آخرین آئین نامه ها و مقررات ملی ایران خصوصا آئین نامه 2800 ویرایش چهارم یا سوم، بسته به انتخاب کاربر، مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای حساس از این دید مطالعه شده اند.
در پنجره اصلی بخش ها و زیربخش های بررسی شده توسط نرم افزار به صورت دیاگرام درختی نمایش داده شده و مواردی که لازم است مورد توجه کاربر قرارگیرند توسط رنگ و آیکن های مناسب مشخص شده اند. کاربر با انتخاب هر بخش گزارش دقیقی از مورد انتخابی مشاهده می کند که می تواند به تصمیم گیری در مورد شرایط طرح به نحو قابل ملاحظه ای کمک کند. همچنین کاربر می تواند با انتخاب موارد مورد نظر خود گزارش کاملی به صورت فایل word دریافت نماید .

آمار و اطلاعات مدل
• مختصات و مشخصات سازه
• متراژ و تعداد طبقات و ارتفاع سازه
• تراز پایه و ارتفاع از تراز پایه
• مصالح و مقاطع (المان های قابی و سطحی)
• دیافراگم ها و مراکز سختی و جرم و برون مرکزی های واقعی و تصادفی
• انواع بار و نکات مربوط به آنها
• آنالیز دینامیکی و پارامترهای مربوطه
• ترکیب بارها و نکات مربوط به انها
• ترک خوردگی ها
• فایل های متعدد طراحی
• منظمی و نامنظمی
• شاخص پایداری و تحلیل مرتبه دوم
• سختی برشی طبقات
• درجه آزادی و تحلیل مرتبه دوم و سایر پارامترهای تحلیل
• دریفت های موجود و مجاز طبقات
• اطلاعات ارتعاشی مدل، جرم و وزن موثر طبقات، توزیع نیروی جانبی طبقات
• و موارد متعدد دیگر همراه با جزئیات ....

خطاها و اشتباهات
• ناپایداری هندسی
• تعریف مصالح :( مثلا مدول الاستیسیته، وزن مخصوص، ...)
• مقاطع تیر و ستون:( میلگرد های #، میزان cover، ... )
• بارهای استاتیکی:(بار شلاقی، ضریب خود وزنی، بار قائم زلزله، ... )
• منابع جرم
• تکیه گاهها: ( وجود restraint ها در ترازهای غیر مرتبط، ....)
• وضعیت ترک خوردگی ها: (نامربوط بودن میزان ترک خوردگی ها با سیستم باربر جانبی، ...)
• ضریب اطمینان در مقابل واژگونی
• آنالیز دینامیکی: ( تعداد مودهای انالیز، ضریب هم پایگی، ...)
• اثرات تعامدی در پلان سازه و ....
• دریفتهای انتقالی و پیچشی
• میزان آرماتورهای طولی و عرضی ( As , Av/s, At/s)
• ضوابط منظمی و نا منظمی
• تشخیص طبقه نرم و طبقه ضعیف
ضریب بزرگنمایی برون مرکزی تصادفی
• ترک خوردگی تیرها و ستون ها
• تشخیص رخداد پدیده برکنش
• ضوابط شکل پذیری (هندسی و آرماتور گذاری)
• و موارد متعدد دیگر همراه با جزئیات ....

هشدارها
• مغایرت تراز پایه و تراز دیوار حائل
• لیست مصالح و مقاطع استفاده نشده
• کمبود ویا زیاد بودن پوشش روی میلگرد
• کمبود یا زیاد بودن فاصله بین میلگردهای طولی در ستون ها
• کمبود یا زیاد بودن تعداد مودهای انالیز دینامیکی
• عدم اعمال نیروی شلاقی
• حذف و یا عدم حذف برون مرکزی تصادفی
• در نظر نگرفتن تحلیل P-Delta و ....
• ساخت فایل 25% و یا پریود
• کنترل تغییر مکانهای بلند مدت برخی تیرها و یا دالها و ....
• و موارد متعدد دیگر همراه با جزئیات ....

توصیه ها
• شرایط استفاده نکردن از آنالیز مرتبه دوم
• شرایط لحاظ ننمودن برون مرکزی اتفاقی
• شرایط افزایش 25 درصدی زمان تناوب اصلی سازه در محاسبات زلزله
• افزایش زمان تناوب اصلی جهت کنترل دریفت
• افزایش و یا کاهش سایز برخی از قطعات جهت بهتر نمودن عملکرد دریفت میان طبقه ای و سایر موارد مطروحه در این فصل
• گزارش عدم استفاده از زمان تناوب تحلیلی در کنترل دریفت
• گزارش عدم استفاده از 25% افزایش زمان تناوب جهت امور طراحی
• و موارد متعدد دیگر همراه با جزئیات ....
موارد مورد بررسی به موضوعات فوق محدود نبوده و بر اساس نظرات کاربران توسعه داده می شود.