:
:
:


Checker برای کیست؟

Checker برای کیست؟
DrSAZE-Checker برای کیست؟
• مهندسین مشاور و محاسبین برای کنترل سازه های طراحی شده و جلوگیری از اشتباهات سهوی و یا خطاهای معمول انسانی- همچنین برای تهیه دفترچه محاسبات از بخش آمار و اطلاعات مدل برای ارائه به دفاتر کنترل ایستایی، شهرداری ها، سازمان های نظام مهندسی، مالکان پروژه ها و یا ادارات مسکن و شهرسازی
• ارگان های مسئول مانند شهرداری ها، سازمان های نظام مهندسی و دفاتر فنی نهاد های دولتی برای تسهیل در نظارت عالیه بر طرح ها و پروژه ها
• دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های عمران و یا ساختمان، برای کسب تجربه و افزایش دانش
• اساتید محترم دانشگاه ها در رشته عمران برای افزایش توان دانشجویان