:
:
:


مقدمه FRP

مقدمه
نرم افزار بهساز سازه های بتنی (FRP Retrofitter ) برای انجام امور بهسازی یا تعمیر سازه های بتنی است. این نرم افزار مواردی از قبیل کمبود ظرفیت محوری ، خمشی ویا برشی المان های باربر سازه ها را بر طرف می کند. مهندس بهساز می تواند با مدلسازی قطعه در این نرم افزار مشکلات فوق الذکر را با بهره گیری از ورق های FRP بر طرف سازد. این نرم افزار با بهره گیری از بانک اطلاعاتی درون خود از مجموعه مصالح موجود در بازار نیاز مهندس طراح را برای داشتن برشورهای شرکت های مختلف کاهش داده است.