:
:
:


جزئیات فنی بیشتر در مورد FRP

جزئیات فنی بیشتر در مورد FRP
توانائی های فنی این نرم افزار عبارتند از:
1- طرح تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با درنظر گرفتن
• احتمال ترد شکنی مقاطع در تیرهای طراحی شده با FRP
• بارگذاری قبلی وکرنش های اولیه

2- طرح تقویت برشی تیرهای بتن آرمه به صورت
• تنگ های FRP
• Full Wrap

3- طرح تقویت ستونهای بتن آرمه (محوری و خمشی)
• با ناحیه کنترل فشار ( مسله محصور شدگی عمدتا بر روی ناحیه کنترل فشار تاثیر گذار است) براساس شبیه سازی آیین نامه ACI 440
• با تمرکز بر ناحیه کنترل کشش (با استفاده از ورق های FRP به موازات ستون)به طورهم زمان در ناحیه کنترل کشش و فشار
• با مقاطع مربع- مستطیل و یا دایره ای
• ارائه و انجام محاسبات طول مهاری نوارهای FRP
• ارائه نقشه های اجرایی برای تیرها و ستونهای تقویت شده

4- طرح تقویت خمشی دیوارهای برشی بتن آرمه

5- همراه با بانک اطلاعاتی انواع محصولات FRP موجود در بازار

6- تولید نمودار های کمکی طراحی لنگر انحنا – لنگر- زاویه برای تیر ها و ستونهای بتن آرمه

7- در نظر گرفتن و شبیه سازی وضعیت موجود قطعات سازه و تقویت آنها بنا به نیاز واقعی آنها

8- خواندن خروجی های نرم افزارهای تحلیل Etabs و Sap2000
و .......
همچنین سایر جزئیات فنی به شرح ذیل هستند:
همانطور که می دانیم محصور نمودن مصالح بتنی سبب افزایش قابل ملاحظه ای در ظرفیت محوری(فشاری) و نیز شکل پذیری این گونه قطعات می شود. نمودار شکل زیر بیانگر این مطلب است:

آیین نامه ACI 440 طبق روابط ذیل؛ رابطه تنش-کرنش بتن محصور را به شکل زیر تبیین کرده است:

برنامه DrSAZE-FRP با استفاده از این رابطه و نیز اصول حاکم بر ترسیم منحنی اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی ستون های محصور توسط ورق های CFRP را ترسیم می نماید.
قابل ذکر است در ستون های غیر دایروی ( مربعی ویا مستطیلی) بخش هایی از مقطع فاقد اثر محصور شدگی است که در شکل زیر به روشنی نشان داده شده است.

نسبت مساحت منطقه تحت تاثیر پدیده محصور شدگی به ناحیه غیر محصور در رابطه زیر آمده است:

با بکار بستن این روابط و نیز محاسبه میزان تقاضا به ظرفیت ( مطابق شکل زیر) برای ستون تقویت شده با FRP کاربر می تواند طرح و نقشه خود را در محیط اتوکد داشته باشد.