:
:
:


FRP برای کیست؟

FRP برای کیست؟
با توجه به عدم وجود نرم افزارهای مناسب بهسازی با FRP و تسلط همکاران ما به موارد فنی در این بخش، گروه نرم افزاری سازه اقدام به تولید این نرم افزار برای شرکت ها و یا مهندسین فعال در زمینه بهسازی سازه ها نموده است.