NSE (Non Structural Elements)

ویژگی های NSE
red factor

• بخش های اصلی نرم افزار NSE عبارتند از:
o دیتایل کنید، قبل از ابلاغ پیوست 6
o دیتایل کنید، بعد از ابلاغ پیوست 6
o محاسبه و ترسیم کنید

nse

• گستردگی نقشه ها
در این بخش شما می توانید انواع نقشه های اجرایی و دتایلهای اجزای غیر سازه ای را به تفکیک هر بخش و در فرمت فایل اتوکد دریافت کنید.

nse

• محاسبات پر پارامتر
پیوست 6 آئین نامه 2800 شامل محاسبات پر پارامتری است که توسط NSE تنها با چند کلیک انجام می شود.

nse

• نقشه های خاص برای هر پروژه
در آپدیت جدید نرم فزار NSE نقشه هائی که استفاده می کنید دقیقا منطبق بر محاسباتی است که با NSE برای پروژه خودتان انجام داده اید.