:
:
:


Red Factor

پیش از RED FACTOR
red factor
چنانچه از تعاریف علمی مقاومت طبقه و همچنین ضریب نامعینی بر می آید لزوم به کارگیری تحلیل غیر خطی امری اجتناب ناپذیر است. تا پیش از RED FACTOR انواع پکیج هایی که قادر به انجام این نوع تحلیل ها بودند دارای چندین مشکل اساسی هستند:

• ساخت فایل های محاسباتی که تمامی مشخصات طبقات را به نحو دقیق در مدلسازی رعایت نماید بسیار زمان بر است.
• تولید مفاصل پلاستیک بایستی تنها پس از نقشه کشی دقیق انجام گیرد که این امر مجددا بسیار زمان بر است.
• فرآیند محاسبه مفاصل پلاستیک نیز با نرم افزار های رایج و مدلسازی آن ها در مدل های کامپیوتری اجزا محدود بسیار مشکل می باشد.
• اثرات نیروی طبقات بالایی، شرایط تکیه گاهی، بارگذاری های ثقلی و بسیاری از موضوعات جانبی مدلسازی به صعوبت بحث محاسبه طبقات می افزاید.
• به طور کلی پاسخ گرفتن از نرم افزار های تحلیل های غیر خطی به علت تنظیمات مختلفشان کاری تخصصی و زمانبر است .تنظیماتی مانند انواع رواداری ها، تنظیم نمودن رفتار مفاصل، انتخاب نقاط مانیتورینگ صحیح، کوچکی یا بزرگی گام های تحلیل و بسیاری از موارد دیگر که از حوصله و توان بسیاری از افراد خارج است.
• جهت رعایت بند ب ضابطه ۳-۳-۲_۲ تعداد زیادی تحلیل غیر خطی برای حذف جزئی از سیستم مقاوم جانبی به محاسب تحمیل می گردد و در نهایت لازم است تمامی این موارد جمع بندی و در طی یک گزارش به شکلی مستند تنظیم و به دوایر کنترل تقدیم گردد که خود این موضوع نیز زمان زیادی را از مهندس محاسب می¬گیرد..
خوشبختانه نرم افزار RED FACTOR با لحاظ کردن تمامی این موارد به سهل ترین شکل ممکن نتیجه مطلوب را همراه با گزارشات مبسوط و قابل ارائه به مراجع کنترل تولید می کند.