:
:
:


دانلود راهنما
نقشه سایت
پرسش های متداول

پرسش های متداول در زمینه کارکرد نرم افزار سازه90 و افزونه های آن را در این قسمت جستجو کنید. شما را تشویق می کنیم قبل از تماس با بخش پشتیبانی پاسخ سوالات خود را در این قسمت پیدا کنید.

نتایج : 1
ask
در معرفی فایل MDB خطای Column Forces or Design Forces - Columns table not found گرفته می شود در صورتی که آفیس چک شده است؟
answer

احتراما در آپدیت 1400 و با اضافه شدن ضرائب طول مهار در چشمه اتصال، نیاز است جدول مربوط به  Columns Forces نیز در کنار موارد قبلی در خروجی mdb برای سازه90 انتخاب شود. این آیتم زیر مجموعه Analyse  می باشد ولی توصیه نمی شود همه آیتم های آنالیز انتخاب شوند زیرا فایل بیش از اندازه حجیم شده و مشکل ساز خواهد بود تنها گزینه Columns Forces و موارد انتخابی قبل مطابق راهنمای سازه90 کافی می باشد.

 در ویرایش های مختلف ایتبس از مسیر زیر این آیتم را اضافه نمایید:

Etabs 9 >>ANALYSIS RESULT>>Frame Output>>Frame Forces>>Table: Column Forces

Etabs 2016 >>Analysis>>Results>>Frame Results>>Column Forces 

Etabs 2019 >>ANALYSIS RESULTS>>Element Output>>Frame Output>>Table: Element Forces - Column