:
:
:


دانلود راهنما
نقشه سایت
پرسش های متداول

پرسش های متداول در زمینه کارکرد نرم افزار سازه90 و افزونه های آن را در این قسمت جستجو کنید. شما را تشویق می کنیم قبل از تماس با بخش پشتیبانی پاسخ سوالات خود را در این قسمت پیدا کنید.

نتایج : 2
ask
با توجه به تغییر طول مهار در چشمه اتصال در مقررات ملی مبحث نهم سال 99 آیا سازه90 این تغییرات را اعمال می کند و چه گزینه هایی در این مورد در نرم افزار وجود دارد؟
answer
ابتدا لازم است از مسیر زیر آیین نامه مبحث نهم 1399 را انتخاب نمایید:
(SAZE90>>Settings>>General>>Code and Ductility>>Code>>Subject 9 (1399

در نرم افزار سازه90 محاسبه طول مهار طبق آیین نامه مبحث نهم 1399 بند 9-21-3-4-2 صفحه 431 انجام می شود.

در مورد آیتم های فورمول مشخص شده و کارکرد آن در سازه90 با توجه به این که تاکنون تشخیص ستون های کناری در انتهای تیر امکان پذیر نبوده مقادیر "سای" در تنظیمات سازه90 ماکسیمم در نظر گرفته شده اند که شما می توانید از تنظیمات اورلپ Location factor و Confining factor را مقدار دهی نمایید.

در آپدیت های بعدی و با تشخیص ستون های کناری در سازه90 این ضرائب خودکار و دقیق عمل خواهند کرد.

در آپدیت 1400 و با اضافه شدن ضرائب طول مهار در چشمه اتصال نیاز است جدول مربوط به  Columns Forces نیز همراه موارد قبلی در خروجی mdb برای سازه90 انتخاب شود. این آیتم زیر مجموعه Analyse می باشد ولی توصیه نمی شود همه آیتم های آنالیز انتخاب شوند زیرا فایل بیش از اندازه حجیم شده و مشکل ساز خواهد بود تنها گزینه Columns Forces کافی می باشد در صورت نداشتن این جدول در مرتبه اول این خطا را OK نموده و ادامه دهید در صورت ترسیم ستون ها یا تیرها بدون اشکال، مشکلی نیست تنها مورد طول مهار طبق مبحث نهم جدید قابل اجرا نیست.

ask
در معرفی فایل MDB خطای Column Forces or Design Forces - Columns table not found گرفته می شود در صورتی که آفیس چک شده است؟
answer

احتراما در آپدیت 1400 و با اضافه شدن ضرائب طول مهار در چشمه اتصال، نیاز است جدول مربوط به  Columns Forces نیز در کنار موارد قبلی در خروجی mdb برای سازه90 انتخاب شود. این آیتم زیر مجموعه Analyse  می باشد ولی توصیه نمی شود همه آیتم های آنالیز انتخاب شوند زیرا فایل بیش از اندازه حجیم شده و مشکل ساز خواهد بود تنها گزینه Columns Forces و موارد انتخابی قبل مطابق راهنمای سازه90 کافی می باشد.

 در ویرایش های مختلف ایتبس از مسیر زیر این آیتم را اضافه نمایید:

Etabs 9 >>ANALYSIS RESULT>>Frame Output>>Frame Forces>>Table: Column Forces

Etabs 2016 >>Analysis>>Results>>Frame Results>>Column Forces 

Etabs 2019 or 2020 >>ANALYSIS RESULTS>>Element Output>>Frame Output>>Table: Element Forces - Column