:
:
:


من کاربر قبلی با SUM منقضی هستم
با sum منقضی????