:
:
:


من کاربر قبلی با SUM معتبر هستم
با sum معتبر????