مقدمه wall

مقدمه
red factor
فرایند طراحی تیرها و ستون ها در نرم افزار ETABS به صورت خودکار و با صرف کمترین زمان انجام می گردد اما هنگامی که نوبت طراحی دیوارهای برشی و المان های مرزی کنار آنهاست، زمان قابل توجهی برای میلگرد گذاری، طراحی و هماهنگ سازی دیوارها در طبقات صرف می گردد. DRSAZE WALL مدل ETABS را خوانده و برای همه مقاطع در همه دیوارها و ستون های اطراف آنها (المان های مرزی) ترکیب میلگرد گذاری بهینه با در نظر گرفتن مسائل اجرایی طرح می نماید. کل این فرایند تنها در چند دقیقه انجام می گردد.
استفاده از DRSAZE WALL را به همه مهندسین طراح سازه پیشنهاد می کنیم. استفاده از این نرم افزار به صورت موثر وقت و انرژی قابل توجهی از شما ذخیره می کند.