:
:
:


مقدمه wall

مقدمه
فرایند طراحی تیرها و ستون ها در نرم افزار ETABS به صورت خودکار و با صرف کمترین زمان انجام می گردد اما هنگامی که نوبت طراحی دیوارهای برشی و المان های مرزی کنار آنهاست، زمان قابل توجهی برای میلگرد گذاری، طراحی و هماهنگ سازی دیوارها در طبقات صرف می گردد. DrSAZE-Wall مدل ETABS را خوانده و برای همه مقاطع در همه دیوارها و ستون های اطراف آنها (المان های مرزی) ترکیب میلگرد گذاری بهینه با در نظر گرفتن مسائل اجرایی طرح می نماید. کل این فرایند تنها در چند ثانیه انجام می گردد.