NSE (Non Structural Elements)

الزامات قانونی
red factor

مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی و دفتر مقررات ملی ساختمان اقدام به تهیه ضوابط و مقرراتی جهت طراحی و اجرای اجزای غیر سازه ای ساختمان ها نمودند. در تیر ماه 1398 این مقررات تحت عنوان پیوست ششم آیین نامه 2800 منتشر گردید و اجرای آن جهت کلیه مراجع صد ور پروانه مجریان و مهندسان طراح الزامی گردید.

nse


nse

پیوست 6 آئین نامه 2800 همچنین شامل ضوابط متعددی است که نقشه های اجرائی نرم افزار NSE مبتنی برآنها تهیه شده اند.