ورود اعضا
قسمت های نام کاربری و رمز عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس است بنابر این به خاموش یا روشن بودن Caps Lock دقت فرمایید
تازه ها برای اعضا
1402/10/30 سازه 90 نسخه 2.140211.1
۱- اصلاح نحوه محاسبه و ترسیم مقاطع عرضی ستون های پرفشار
۲- اصلاح سنجاقی های لرزه ای (دو سر ۱۳۵ درجه) در ترسیم مقاطع عرضی ستون های پرفشار