:
:
:


ورود اعضا
قسمت های نام کاربری و رمز عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس است بنابر این به خاموش یا روشن بودن Caps Lock دقت فرمایید
تازه ها برای اعضا
1400/07/19 دکترسازه - نسخه Wall نسخه 4.0007.1
محاسبه ضرایب تشدید برش مطابق مبحث نهم مقررات ملی
ارائه گزارش کامل محاسبات این ضرایب در قالب فایل Word برای هر مقطع
نمایش نتایج از جدول Shear و تولید گزارش از منوی Tools - Generate report