ضوابط آیین نامه و فرمول‌های مورد استفاده

پیوست1: ضوابط آیین نامه و فرمول‌های مورد استفاده

آیین نامه بتن ایران (آبا)

 • شکل پذیری متوسط:

  • اعضای خمشی:

   بند : 20-4-1-1 محدودیت‌های هندسی اعضای خمشی

   بند : 20-4-1-2 آرماتورهای طولی و عرضی اعضای خمشی

  • اعضای فشاری

   بند : 20-4-2-1 محدودیت‌های هندسی اعضای فشاری

   بند : 20-4-2-2 آرماتورهای طولی و عرضی اعضای فشاری به غیر از 20-4-2-2-6

 • شکل پذیری ویژه:

  • اعضای خمشی:

   بند : 20-5-1-1 محدودیت‌های هندسی اعضای خمشی

   بند : 20-5-1-2-1 نسبت آرماتور طولی

   بند : 20-5-1-2-2 محدودیت‌های آرماتورهای طولی

   بند : 20-5-1-2-3 محدودیت‌های آرماتورهای طولی

   بند : 20-5-1-2-5 محدودیت‌های آرماتورهای طولی

   بند : 20-5-1-2-6 محل وصله پوششی (به غیر از بند پ)

   بند : 20-5-1-3-1-الف طول قسمت بحرانی

   بند: 20-5-1-3-2 تنگ‌های ویژه و فواصل آن‌ها

   بند: 20-5-1-3-3 تکیه گاه عرضی میلگردهای طولی

   بند: 20-5-1-3-4 قلاب ویژه در تیرها

  • اعضای فشاری

   بند : 20-5-2-1 محدودیت‌های هندسی اعضای فشاری

   بند : 20-5-2-2-1 محدودیت آرماتور طولی

   بند : 20-5-2-2-2 فاصله محور تا محور میلگردهای طولی

   بند : 20-5-2-2-4 محل وصله

   بند : 20-5-2-3-1 طول L0

   بند : 20-5-2-3-2 مقدار آرماتور عرضی

   بند : 20-5-2-3-4 فاصله سفره میلگردهای عرضی

   بند : 20-5-2-3-6 فاصله قلاب‌های دوخت

   بند : 20-5-2-3-10 خاموت ریشه

   بند : 20-5-2-3-11 ضوابط حداقل میلگرد عرضی ستون‌ها

  • دیوار برشی

   بند : 20-5-3-2-2 درصد آرماتور قائم دیوار

   بند : 20-5-3-2-3 فاصله محور تا محور میلگردها

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

 • ضوابط ویژه طراحی در برابر حریق

  • بند 9-22-4-1 مربوط به درصد آرماتور ستون‌ها

 • شکل پذیری متوسط

  • اعضای خمشی:

   بند : 9-23-3-1-1 محدودیت‌های هندسی اعضای خمشی

   بند : 9-23-3-1-2 آرماتورهای طولی و عرضی اعضای خمشی

  • اعضای فشاری

   بند : 9-23-3-2-1 محدودیت‌های هندسی اعضای فشاری

   بند : 9-23-3-2-2 آرماتورهای طولی و عرضی اعضای فشاری به غیر از 9-23-3-2-2-6

  • دیوار برشی

   بند : 9-23-3-3-2 آرماتورگذاری عرضی دیوار (فقط در دیوار برشی نسخه استاندارد)

   بند : 9-23-3-3-1 آرماتور گذاری عرضی ویژه دیوار(فقط در دیوار برشی پیشرفته)

 • شکل پذیری ویژه

  • اعضای خمشی:

   بند : 9-23-4-1-1 محدودیت‌های هندسی اعضای خمشی

   بند : 9-23-4-1-2-1 نسبت آرماتور طولی

   بند : 9-23-4-1-2-2 محدودیت‌های آرماتورهای طولی

   بند : 9-23-4-1-2-3 محدودیت‌های آرماتورهای طولی

   بند : 9-23-4-1-2-5 محدودیت‌های آرماتورهای طولی

   بند : 9-23-4-1-2-6 محل وصله پوششی (به غیر از بند پ)

   بند : 9-23-4-1-3-1-الف طول قسمت بحرانی

   بند: 9-23-4-1-3-2 تنگ‌های ویژه و فواصل آن‌ها

   بند: 9-23-4-1-3-3 تکیه گاه عرضی میلگردهای طولی

   بند: 9-23-4-1-3-4 قلاب ویژه در تیرها

  • اعضای فشاری

   بند : 9-23-4-2-1 محدودیت‌های هندسی اعضای فشاری

   بند : 9-23-4-2-2-1 محدودیت آرماتور طولی

   بند : 9-23-4-2-2-2 فاصله محور تا محور میلگردهای طولی

   بند : 9-23-4-2-2-4 محل وصله

   بند : 9-23-4-2-3-1 طول L0

   بند : 9-23-4-2-3-2 مقدار آرماتور عرضی

   بند : 9-23-4-2-3-4 فاصله سفره میلگردهای عرضی

   بند : 9-23-4-2-3-6 فاصله قلاب‌های دوخت

   بند : 9-23-4-2-3-10 خاموت ریشه

   بند : 9-23-4-2-3-11 ضوابط حداقل میلگرد عرضی ستون‌ها

  • دیوار برشی

   بند : 9-23-4-3-2-2 درصد آرماتور قائم دیوار

   بند : 9-23-4-3-2-3 فاصله محور تا محور میلگردها (فقط در حالت uniformکنترل می‌شود)

   بند : 9-23-4-3-3-4 آرماتور گذاری عرضی ویژه اجزای مرزی

   بند : 9-23-4-3-3-5 مهار آرماتور افقی در اجزای لبه

   بند : 9-23-4-3-4-3 آرماتورهای عرضی مربوط به میلگرد‌های قطری اسپندرل‌ها

برای آیین نامه ACI نیز بندهایی مشابه بندهای فوق کنترل می‌شوند.

طول گیرایی میلگرد مستقیم در کشش:

α ضریب موقعیت میلگرد β ضریب اندود میلگرد λ ضریب نوع بتن

طول وصله :

طول گیرایی میلگرد قلابدار در کشش:

*ضریب K همان ضریب کاهش طول گیرایی قلابدار در کشش می‌باشد.

β ضریب اندود میلگرد λ ضریب نوع بتن

فرمول‌های محاسبه فاصله آرماتور گونه: