سازه 90 - تهیه لیست مقادیر مصالح

تهیه لیست مقادیر مصالح

لیستوفر میلگردها

Lo

SAZE90 » List of Materials » Bars List Editor

فرمان lo فرمان اصلی تهیه لیست میلگردها است. به کمک این فرمان می‌توان برای تمام یا بخشی از مجموعه نقشه‌های ترسیم شده فهرست‌های مجزای میلگرد تهیه نمود. هر میلگرد ثبت شده را می‌توان به تعداد دلخواه به یک یا چند فهرست اضافه نمود یا از بعضی از فهرست‌ها حذف نمود. می‌توان دستور برش برای کم کردن پرت میلگرد تهیه نمود.

Lists:

Current List : از پنجره آبشاری مجاور این قسمت میتوان لیست جاری را انتخاب نمود. کلیه عملیات بخش Actions و همچنین کلیدهای Delete, Rename در همین بخش روی لیست جاری کار میکنند.


Make : یک لیست با نام تایپ شده در جعبه روبروی این کلید را ایجاد یا چنانچه موجود است جاری میکند.

Rename : نام لیست جاری را به نام تایپ شده در جعبه روبروی این کلید تغییر میدهد.

Delete : لیست جاری را حذف می‌نماید. چنانچه در این لیست اطلاعاتی موجود باشد باگرفتن تائید کاربر این اطلاعات نیز حذف میشوند. کاربر نمی‌تواند هم لیست‌ها را حذف نماید و حداقل یک لیست باید در مجموعه موجود باشد.

Delete all : کلیه لیستوفرهای موجود در فایل را از بین می‌برد.

Actions : کلیه عملیات این قسمت روی لیست جاری روبروی عبارت Operating On: انجام می‌گردد.

Start at : شماره اولین Pos را مشخص می‌کند.

Put in List : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیام Select Objects: ظاهر میگردد. در این زمان کاربر میلگردهای ثبت شده‌ای را که مایل است در لیست جاری قراردهد انتخاب می‌نماید. تعداد دفعاتی که این میلگرد در لیست جاری قرار میگیرد به عدد تایپ شده در جعبه Time(s) بستگی دارد. پس از وارد نمودن میلگرد در لیست جاری برچسبی به صورت POS:n در کنار میلگرد ظاهر میشود. عدد n شماره مرجع میلگرد در لیست میلگردهاست که با فرمان Write List نوشته می‌شود. در بعضی از قسمت‌ها (مانند پلان میلگردهای اصلی فونداسیون پیشرفته) برای خلوت‌تر شدن نقشه‌ها یک میلگرد به نمایندگی از تعدادی میلگرد دیگر که طولهای متفاوتی دارند ترسیم می‌شود. در این نوع میلگردها طول به صورت L={L1}-{L2} نمایش داده می‌شود. L1 کمترین طول موجود و L2 بیشترین طول موجود در مجموعه می‌باشد. بنابراین این نوع میلگرد پوزهای مختلفی را شامل می‌شود و به جای نمایش POS:n1,n2,n3,…، برچسبی به صورت Gn نمایش داده می‌شود. حرف G اول کلمه Group‌ و عدد n شماره گروه پوز‌ها می‌باشد.

Write List : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیامList of Bars Location: ظاهر میگردد. در این قسمت کاربر باید یک نقطه را برای ایجاد لیست میلگردها مشخص نماید. این لیست از میلگردها حاوی ستون‌هایPOS, SHAPE, SIZE, No., L, W, TOTAL برای لیست جاری می‌باشد و در انتها جمع وزنی کل میلگردهای موجود در لیست مورد نظر را مشخص میکند.

Write Bars : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیامList of Bars Location: ظاهر میگردد. در این قسمت کاربر باید یک نقطه را برای ایجاد لیست میلگردها مشخص نماید. این لیست از میلگردها حاوی ستون‌های SIZE, W برای لیست جاری می‌باشد و وزن میلگردها را برای هر سایز به صورت مجزا ارائه می‌نماید.

Write Groups List : با اجرای این فرمان و انتخاب برچسب‌های گروهی (Gn) ، لیست گروهها نمایش داده می‌‌شود.

Cut Order : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیام Pick Insertion Point : ظاهر میگردد. در این قسمت کاربر باید یک نقطه را برای ایجاد لیست دستور برش مشخص نماید

Remove From List : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیام Select Objects: ظاهر میگردد. در این زمان کاربر میلگردهای ثبت شده‌ای را که متعلق به لیست جاری هستند و مایل است آن‌ها را از لیست حذف نماید انتخاب می‌کند. این امکان و جود دارد که یک میلگرد در دولیست ثبت شده باشد بنابراین با حذف میلگرد از لیست جاری لزوما عبارت POS:n حذف نمیگردد.

POS Format:

Underlined : در صورت فعال بودن ابن گزینه فرمت نوشتاری POS ها به صورت POS: 1 می‌شود.

Circulated : در صورت فعال بودن این گزینه فرمت نوشتاری POS به صورت دایره‌ای می‌شود.

Length Filter : هنگام استخراج میلگردهای یک لیست کاربر می‌تواند با استفاده از این قسمت تنها میلگردهائی را لیست نماید که از نظر طولی در یک محدوده مشخص باشند.

Set Length Filter During Writing : کاربر با فعال نمودن این قسمت میتواند تنها میلگردهائی را هنگام نوشتن جداول منظور نماید که در محدوده طولی مشخص شده توسط Minimum Bar Length, Maximum Bar Length باشد.

Miscellaneous

Write All Lists : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیامList of Bars Location: ظاهر میگردد. در این قسمت کاربر باید یک نقطه را برای ایجاد لیست میلگردها مشخص نماید. این لیست از میلگردها حاوی ستون‌هایPOS, SHAPE, SIZE, No., L, W, TOTAL برای مجموع کلیه لیست‌ها می‌باشد و در انتها جمع وزنی کل میلگردهای موجود در لیست مورد نظر را مشخص میکند.

Write All Bars : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیامList of Bars Location: ظاهر میگردد. در این قسمت کاربر باید یک نقطه را برای ایجاد لیست میلگردها مشخص نماید. این لیست از میلگردها حاوی ستون‌های SIZE, W برای مجموع کلیه لیست‌ها می‌باشد و وزن میلگردها را برای هر سایز به صورت مجزا ارائه می‌نماید.

Reset POS No. : چنانچه کاربر لیست‌های متفاوتی ایجاد نماید و سپس بعضی از آن‌ها را حذف کند ممکن است پیوستگی شماره ها روی لیست میلگردها به هم بریزد. در این حالت کاربر میتواند با استفاده از این کلید موقعیت میلگردها را دوباره شماره گذاری نماید.

Steel Density(ton/m3) : در این قسمت کاربر وزن حجمی فولاد را برحسب تن بر مترمکعب وارد می‌نماید. این وزن حجمی ملاک محاسبه وزن میلگردها در لیستوفر قرار میگیرد. به صورت پیش فرض وزن حجمی برابر با 85/7 تن بر متر مکعب می‌باشد.

لیستوفر خاموت‌ها

Los

SAZE90 » List of Materials » Stirrups List Editor

این فرمان به منظور تهیه لیستوفر خاموت‌ها مورد استقاده قرار می‌گیرد. پس از اجرای فرمان los پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود:

Lists:

Current List : از پنجره آبشاری مجاور این قسمت میتوان لیست جاری را انتخاب نمود. کلیه عملیات بخش Actions و همچنین کلیدهای Delete, Rename در همین بخش روی لیست جاری کار میکنند.

Make : یک لیست با نام تایپ شده در جعبه روبروی این کلید را ایجاد یا چنانچه موجود است جاری میکند.

Rename : نام لیست جاری را به نام تایپ شده در جعبه روبروی این کلید تغییر میدهد.

Delete : لیست جاری را حذف می‌نماید. چنانچه در این لیست اطلاعاتی موجود باشد باگرفتن تائید کاربر این اطلاعات نیز حذف میشوند. کاربر نمی‌تواند هم لیست‌ها را حذف نماید و حداقل یک لیست باید در مجموعه موجود باشد.

Delete all : کلیه لیستوفرهای موجود در فایل را از بین می‌برد.

Actions : کلیه عملیات این قسمت روی لیست جاری روبروی عبارت Operating On: انجام می‌گردد.

Start at : شماره اولین Pos را مشخص می‌کند.

Put in List : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیام Select Objects: ظاهر میگردد. در این زمان کاربر خاموت‌هایی را که مایل است در لیست جاری قراردهد انتخاب می‌نماید. تعداد دفعاتی که این خاموت در لیست جاری قرار میگیرد به عدد تایپ شده در جعبه Time(s) بستگی دارد.
پس از وارد نمودن میلگرد در لیست جاری برچسبی به صورت POS Sn در زیر نوشته خاموت ظاهر میشود. عدد n شماره مرجع خاموت در لیست خلموتهاست که با فرمان Write List نوشته می‌شود.

Remo From List : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیام Select Objects: ظاهر میگردد. در این زمان کاربر خاموت‌هایی را که متعلق به لیست جاری هستند و مایل است آن‌ها را از لیست حذف نماید انتخاب میکند. این امکان و جود دارد که یک خاموت در دولیست ثبت شده باشد بنابراین با حذف خاموت از لیست جاری لزوما عبارت POS Sn حذف نمیگردد.

Write List : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیامList of Stirrups Location: ظاهر میگردد. در این قسمت کاربر باید یک نقطه را برای ایجاد لیست خاموت‌ها مشخص نماید. این لیست از میلگردها حاوی ستون‌هایPOS, SHAPE, SIZE, No., L, W, TOTAL برای لیست جاری می‌باشد و در انتها جمع وزنی کل میلگردهای موجود در لیست مورد نظر را مشخص میکند.

Write Bars : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیامList of Stirrups Location: ظاهر میگردد. در این قسمت کاربر باید یک نقطه را برای ایجاد لیست خاموت‌ها مشخص نماید. این لیست از میلگردها حاوی ستون‌های SIZE, W برای لیست جاری می‌باشد و وزن میلگردها را برای هر سایز به صورت مجزا ارائه می‌نماید.

Set Filter During Writing : کاربر با فعال نمودن این قسمت میتواند تنها خاموت‌هایی را هنگام نوشتن جداول منظور نماید که از نظر شکل یکسان باشند.

Miscellaneous

Write All Lists : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیامList of Stirrups Location: ظاهر میگردد. در این قسمت کاربر باید یک نقطه را برای ایجاد لیست خاموت‌ها مشخص نماید. این لیست از میلگردها حاوی ستون‌هایPOS, SHAPE, SIZE, No., L, W, TOTAL برای مجموع کلیه لیست‌ها می‌باشد و در انتها جمع وزنی کل میلگردهای موجود در لیست مورد نظر را مشخص میکند.

Write All Bars : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیامList of Stirrups Location: ظاهر میگردد. در این قسمت کاربر باید یک نقطه را برای ایجاد لیست خاموت‌ها مشخص نماید. این لیست از میلگردها حاوی ستون‌های SIZE, W برای مجموع کلیه لیست‌ها می‌باشد و وزن میلگردها را برای هر سایز به صورت مجزا ارائه می‌نماید.

Reset POS No. : چنانچه کاربر لیست‌های متفاوتی ایجاد نماید و سپس بعضی از آن‌ها را حذف کند ممکن است پیوستگی شماره ها روی لیست میلگردها به هم بریزد. در این حالت کاربر میتواند با استفاده از این کلید موقعیت میلگردها را دوباره شماره گذاری نماید.

Steel Density(ton/m3) : در این قسمت کاربر وزن حجمی فولاد را برحسب تن بر مترمکعب وارد می‌نماید. این وزن حجمی ملاک محاسبه وزن میلگردها در لیستوفر قرار میگیرد. به صورت پیش فرض وزن حجمی برابر با 85/7 تن بر متر مکعب میباشد.

OK : با انتخاب این کلید عملیات به پایان میرسد و پنجره بسته می‌شود.

Cancel : با انتخاب این کلید عملیات به پایان رسیده و کلیه عملیات انجام شده از قبل از فرمان تا این زمان Undo می‌شود.

محاسبه حجم بتن

Cvl

SAZE90 » List of Materials » Concrete Volume

این فرمان به منظور محاسبه حجم بتن سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از اجرای فرمان cvl در جلوی خط فرمان پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد:

Run : با زدن این دکمه عملیات محاسبه حجم بتن شروع می‌شود که بسته به ابعاد پروژه مدت زمانی به طول خواهد انجامید. روند محاسبه به این شکل است که ابتدا کلیه المان‌های تیر، ستون، دیوار و دال به صورت 3 بعدی با ابعاد واقعی ترسیم و سپس احجام مشترک بین این المان‌ها از روند محاسبه خارج و در نهایت حجم هر کدام از اجزا به تفکیک محاسبه می‌شوند. برای مشاهده نتایج آن باید از دکمه Run استفاده کنید.

Delete 3D Objects : این فرمان فقط المان‌های 3بعدی ترسیم شده در مرحله قبل را به منظور کاهش حجم فایل پاک می‌کند ولی نتایج همچنان باقی می‌مانند.

Weight Table : جدول حجم بتن را به صورت وزنی نمایش می‌دهد.

در این جدول وزن بتن مصرفی در بین هر تراز به تفکیک سقف (شامل تیر و دال)، ستون و دیوار مشخص شده است.

Concrete Unit Weight : وزن واحد حجم بتن را مشخص می‌کند.

Contents Precision : دقت اعشار اعداد داخل جدول را مشخص می‌کند.

Sum Precision : دقت اعشار جمع ردیف‌ها و ستون‌ها را مشخص می‌کند.

Total Precision : دقت اعشار جمع کل را مشخص می‌کند.