سازه 90 - ویرایش نقشه‌ها با استفاده از متدلوژی SED

ویرایش نقشه‌ها با استفاده از متدلوژی SED

Sed

SAZE90 » Editing » SAZE Editor

با این شیوه کاربر می‌تواند جزئیات ترسیم شده را در سه سطح، خواص عمومی گرافیکی، خواص ویژه گرافیکی و خواص مهندسی از طریق رابط کاربری دوست داشتنی (User Friendly) همگام با جدیدترین شیوه استفاده شده در AutoCAD با یک کلیک تغییر دهد.

با اجرای دستور sed و انتخاب موضوع(اتی) که قصد تغییر خواص آن‌ها را داریم پنجره Saze90 Properties به شکل زیر ظاهر خواهد شد. البته محتویات این پنجره بسته به موضوع انتخابی خواص متفاوتی را نشان خواهد داد.

در بالای این پنجره سه شکلک وجود دارد:


Apply to all : با کلیک بر روی این شکل تغییرات اعمال شده بر روی تمام موضوعات مشابه اعمال می‌شود.

Reset : با کلیک بر روی این شکل کلیه خواص موضوع(ات) انتخابی به حالت اولیه باز می‌گردد.

Setting : تنظیمات مربوط به SED می‌باشد.

Apply from now on this drawing : با فعال کردن این گزینه کاربر مشخص می‌کند که ترسیمات بعدی در همین پروژه نیز طبق همین خواص ترسیم شوند. با غیرفعال کردن این گزینه فقط موضوعاتی که در حال حاضر ترسیم شده‌اند تغییر می‌کنند.

Apply from now on new drawing : با فعال کردن این گزینه کاربر مشخص می‌کند که در پروژه‌های آتی نیز از همین خواص استفاده شود.