:
:
:


تغییرات جديد Design Optimizer 4th Edition

پیوست6:تغییرات جديد Design Optimizer 4th Edition

در اين بخش مطالب جدیدی که به مرور به راهنمای بهینه‌سازطراحی نسخه چهار اضافه می‌شوند (مربوط به قابليت‌هاي جديد برنامه یا نکات مفید)، به همراه نسخه به‌روزرسانی آن‌ها، به صورت تيتروار آورده مي‌شوند.

تغییرات نسخه و تاریخ
تغییر محاسبه ضریب زلزله، زمان تناوب، ضرایب R، K، N و S0 درتحلیل استاتیکی 4th Edition 4.0.0 , 94/5/20
تغییرات بحث نامنظمی سازه 4th Edition 4.0.0 , 94/5/20
تحلیل دینامیکی(طیفی) و اصلاح معادلسازی برش پایه دینامیکی و استاتیکی ... 4th Edition 4.0.0 , 94/5/20
تغییر محاسبات کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقه و اعمال ضریب بزرگنمایی Cd 4th Edition 4.0.0 , 94/5/20
محاسبه دریفت در سازه های با مشکل پیچشی در محوهای طرفین پلان 4th Edition 4.0.0 , 94/5/20
ضوابط جدید در طراحی سازه های دارای دیوار برشی 4th Edition 4.0.0 , 94/5/20
ترکیب بار های جدید مطابق آیین نامه های مرسوم 4th Edition 4.0.0 , 94/5/20
اضافه شدن آیین نامه ACI2005 4th Edition 4.0.0 , 94/5/20
اعمال بار قائم به کل سازه برای مناطق با لرزه خیزی بسیار زیاد 4th Edition 4.0.0 , 94/5/20
تغییر میزان مشارکت بارهای زنده 4th Edition 4.0.0 , 94/5/20
تغییر در محاسبه شاخص پایداری و لنگر واژگونی 4th Edition 4.0.0 , 94/5/20

تاریخچه تغییرات Design Optimizer :

در اين بخش مراحل تکمیل نسخه اصلی بهینه‌ساز طراحی از سال90، به صورت تيتروار آورده مي‌شوند.

تغییرات نسخه و تاریخ
حذف اثر Pdelta (صفحه 249) نسخه 2.9112، 1/12/1391
محاسبه شاخص پايداري نسخه 2.9112، 1/12/1391
گزارش شاخص پايداري نسخه 2.9112، 1/12/1391
گزارش ضريب اطمينان واژگوني نسخه 2.9112، 1/12/1391
گزارش درصد مشاركت مقاومت برشي ديوارها نسخه 2.9112، 1/12/1391
نکاتی در تعريف پنل‌های کف و دیوار برشی (صفحه 184) نسخه 2.9112، 1/12/1391
تكميل توضيح پيام‌هاي خطا و هشدار برنامه (صفحه 321) نسخه 2.9112، 1/12/1391
حذف لنگر پیچشی نسخه 2.9110، 9/10/1391
گزارش مركز جرم و سختي و درصد برون محوري طبقات نسخه 2.9110، 9/10/1391
اصلاح پوشش یا کاور (صفحه 178، 221) نسخه 2.9110، 9/10/1391
مشاهده و ذخيره گزارش مراحل فرايند قبلي و پيام‌ها (صفحه 262) نسخه 2.9110، 9/10/1391
افزایش زمان تناوب در محاسبه ضرایب برش پایه (صفحه 181، 229) نسخه 2.9110، 9/10/1391
محاسبه دریفت مجاز با روابط آیین‌نامه نسخه 2.9110، 9/10/1391
طریقه انتخاب از بانک مقاطع (صفحه 175، 219) نسخه 2.9110، 9/10/1391
ذخیره کل تنظیمات برنامه (صفحه 262) نسخه 2.9110، 9/10/1391
اصلاح نسبت دادن Property Modifier به تیرها (صفحه 188، 242) نسخه 2.9107، 16/7/1391
تعيين عدد درصد آرماتور طولي ستون در محل اتصال (صفحه 196، 254) نسخه 2.9107، 16/7/1391
گزارش قيود رعايت نشده در پايان كار (صفحه 336) نسخه 2.9107، 16/7/1391
تيپ‌بندي اجرايي تيرها (صفحه 160، 255) نسخه 2.9106، 6/6/1391
هشدار و اخطارهاي دسته بندي تيرها (صفحه 176، 216) نسخه 2.9106، 6/6/1391
نكات مربوط به استفاده از بانك مقاطع (صفحه 220) نسخه 2.9106، 6/6/1391
گزارش تیرهایی که در شروع عملیات مشکلات برشی دارند نسخه 2.9105، 15/5/1391
نسبت دادن طبقات (صفحه 186، 233) نسخه 2.9105، 4/5/1391
نمایش درصد میلگرد مقاطع ستون‌ها (صفحه 218) نسخه 2.9105، 4/5/1391
جا نمايي ستون‌هاي مستطيلي در پلان (صفحه 177، 220) نسخه 2.9103، 27/3/1391
روش اعمال بارهاي لرزه‌اي قائم (صفحه 180) نسخه 2.9103، 27/3/1391
انتخاب ميزان مشاركت تيرها در طراحي و كنترل دريفت (صفحه 195، 252) نسخه 2.9103، 27/3/1391
نحوه تعيين ارتفاع سازه براي محاسبات لرزه‌اي (225) نسخه 2.9103، 27/3/1391
ايجاد دسته بندي‌هاي خودكار براي ستون‌ها (صفحه 179، 223) نسخه 2.9103، 27/3/1391
ايجاد دسته بندي‌هاي خودكار براي تيرها (صفحه 176، 217) نسخه 2.9103، 3/3/1391
نسبت دادن المان‌هاي مرزي (صفحه 188، 239) نسخه 2.9102، 27/2/1391
دسته بندي ستون‌ها (صفحه 187، 222) نسخه 2.9102، 27/2/1391
قيد تورفتگي مجاز ستون‌هاي متوالي نسخه 2.9101، 27/1/1390
قيد حداكثر درصد آرماتور طولي ستون در محل اتصال (صفحه 196، 254) نسخه 2.9101، 27/1/1390
Save و Load تنظيمات برنامه (صفحه 171، 262) نسخه 2.9101، 27/1/1390
هشدار درباره تعريف مقاطع ستون (صفحه 218) نسخه 2.9101، 27/1/1390
تنظیمات زلزله دینامیکی (صفحه 182، 230) نسخه 2.9012، 3/12/1390
مراحل انجام عملیات تحلیل دینامیکی نسخه 2.9012، 3/12/1390
کنترل تغییر مکان‌ها در روش دینامیکی نسخه 2.9012، 3/12/1390
نکته‌ای درباره روش توقف عملیات (صفحه 200) نسخه 2.9009، 16/9/1390
نکاتی در بارگذاری سقف‌ها (صفحه 185) نسخه 2.9009، 16/9/1390
ايجاد مدل در ETABS و تبديل به s2k (صفحه 170) نسخه 2.9009، 16/9/1390
قیود طراحی (صفحه 195، 252) نسخه 2.9009، 16/9/1390
ذخیره نتایج (صفحه 202) نسخه 2.9009، 16/9/1390
تبديل e2k به s2k (صفحه 260) نسخه 2.9009، 16/9/1390
شاخه درباره نرم‌افزار (صفحه 263) نسخه 2.9009، 16/9/1390
آنالیز مرتبه دوم (صفحه 190) نسخه 2.9009، 16/9/1390
شاخه Drift (صفحه 193، 247) نسخه 2.9007، 1/7/1390
تعریف مقاطع تير (صفحه 175، 213) نسخه 2.9007، 1/7/1390
دسته بندی مقاطع تيرها (صفحه 175، 215) نسخه 2.9007، 1/7/1390
نسبت دادن دسته بندی‌هاي مقاطع به المان‌های تیر (صفحه 186، 236) نسخه 2.9007، 1/7/1390
کاهش سربار زنده (صفحه 189، 232) نسخه 2.9006، 1/6/1390
زلزله استاتيكي (صفحه 179، 228) نسخه 2.9006، 1/6/1390
تعریف منبع جرم (صفحه 181، 232) نسخه 2.9006، 1/6/1390
نسبت دادن Property Modifier به دیوار برشی (صفحه 189، 243) نسخه 2.9005، 1/5/1390