:
:
:


سازه 90 - ترسیم دیوارهای برشی

گام ششم: ترسیـم دیوارهای برشی

  1. دستور Shear Wall را از منوی Drafting اجرا کنید.

  2. در قسمت Output File دکمه Browse را زده و فایل نتایج طراحی دیوارها را انتخاب کنید.

  3. دکمه Extract Wall را زده و روی نقطه‌ای در صفحه کلیک کنید. به این ترتیب پلان دیوارها و مقطع ارتفاعی دیوار ها به صورت خطی ترسیم خواهد شد.  4. دکمه Draw Wall را زده و دیوارهای مورد نظر را انتخاب و روی صفحه ترسیم کلیک کنید تا مقطع ارتفاعی دیوار کشیده شود.

  5. دکمه Wall Section را زده، مقطع دیوارها را انتخاب و روی صفحه ترسیم کلیک کنید تا مقطع عرضی دیوار ترسیم گردد.