:
:
:


پیغام‌های موجود در سازه90

پیوست4: پیغام‌های موجود در سازه90

کد پیغام
Error 101

Bad .e2k File.
Change Unit to Kgf,M

هنگام ساختن فایل e2k واحد باید روی Kgf,M باشد.

برای اصلاح این مورد از اتوکد خارج شده در محیط ETABS از گوشه پایین سمت راست واحد را روی Kgf,M قرار داده و مجددا فایل e2k را از منوی File\Export بسازید. دوباره اتوکد را اجرا و سازه90 را لود کنید.

Error 102

Bad .e2k File.
Do not use numeric-only field as story name.

اسم Story‌های در Etabs باید ترکیبی از حرف و عدد باشد. همچنین اولین کاراکتر آن نیز باید با حروف شروع شده باشد.
نمونه صحیح: Story1‌، ST1
نمونه غلط: 120‌، 1ST

برای اصلاح این مورد از اتوکد خارج شده در محیط ETABS از منوی Edit\Edit Story Data\Edit Story را اجرا و Labelهای نادرست را اصلاح کنید. مجددا فایل e2k را از منوی File\Export بسازید. دوباره اتوکد را اجرا و سازه90 را لود کنید.

Error 103

Bad .e2k File.
Story name(s) include '.' or '\' or blank characters.

در اسم Story ها نباید از کاراکترهای غیر مجاز استفاده شود.
کاراکترهای غیر مجاز:
بلانک(فاصله) . \ / ؟ < > ` ~ #

برای اصلاح این مورد از اتوکد خارج شده در محیط ETABS از منوی Edit\Edit Story Data\Edit Story را اجرا و Labelهایی که از کاراکترهای غیر مجار استفاده شده رااصلاح کنید. مجددا فایل e2k را از منوی File\Export بسازید. دوباره اتوکد را اجرا و سازه90 را لود کنید.

Error 104

Bad .e2k File.
Number of Combo name characters must be less than or equal 7.

اسم Combo ها نباید از 7 کاراکتر بیشتر باشد.

برای اصلاح این مورد در محیط Etabs از منوی Define\Load Combinations… را اجرا کنید. Combo‌هایی که تعداد کاراکترهای آن از 7 کاراکتر بیشتر است را اصلاح نمایید. مجددا پروژه را Design و فایل نتایج طراحی را دوباره بسازید.

Error 105

Bad .e2k File.
Combo name(s) include '.' or '\' or blank characters.

در اسمCombo ها نباید از کاراکترهای غیر مجاز استفاده شود.
کاراکترهای غیر مجاز:
بلانک(فاصله) . \ / ؟ < > ` ~ #

برای اصلاح این مورد در محیط Etabs از منوی Define\Load Combinations… را اجرا کنید. Combo‌هایی که در آن‌ها از کارکترهای غیر مجاز استفاده شده را اصلاح نمایید. مجددا پروژه را Design و فایل نتایج طراحی را دوباره بسازید.

Error 106

Bad .e2k File.
Error in frames elements connectivities. Use \"Edit->Auto Relabel All..\" in ETABS then export E2K file.

تناقض در محل برخورد المان‌های Frame در ETABS وجود دارد.

برای رفع این مشکل در ETABS از منوی Edit گزینه Auto Relabel All را اجرا و دوباره فایل e2k و فایل نتایج طراحی را بسازید.

Error 107

Bad .e2k File.
Error in area elements connectivities. Use \"Edit->Auto Relabel All..\" in ETABS then export E2K file.

تناقض در اتصال المان‌های Area در ETABS وجود دارد.

برای رفع این مشکل در ETABS از منوی Edit گزینه Auto Relabel All را اجرا و دوباره فایل e2k و فایل نتایج طراحی را بسازید.

Error 108

Bad .e2k File.
Do not assign beam sections to column elements or column sections to beam elements.

نباید مقطع تیر به المان ستون یا مقطع ستون به المان تیر نسبت داده شود.

برای اصلاح این مورد از اتوکد خارج شده در محیط ETABS تیرها یا ستون‌های مورد نظر را پیدا کرده و مقطع نسبت داده شده را اصلاح کنید. مجددا پروژه را آنالیز و طراحی کرده و خروجی‌های مورد نظر را دوباره بسازید.

Error 109

Bad .e2k File.
Number of Section name characters must be less than or equal 9.

اسم مقطع تیر و ستون نباید از 9 کاراکتر بیشتر باشد.

برای اصلاح این مورد از اتوکد خارج شده در محیط ETABS از منوی Define\Frame Sections مقطع‌هایی که از 9 کاراکتر بیشتر هستند را اصلاح کرده‌، فایل‌های خروجی را دوباره بسازید.

Error 110

Bad .e2k File.
Section name(s) include '.' or '\' or blank characters.

در اسم مقطع‌ها نباید از کاراکترهای غیر مجاز استفاده شود.
کاراکترهای غیر مجاز:
بلانک(فاصله) . \ / ؟ < > ` ~ #

برای اصلاح این مورد از اتوکد خارج شده در محیط ETABS از منوی Define\Frame Sections مقطع‌هایی که در آن‌ها از کاراکترهای غیرمجاز استفاده شده را اصلاح کرده‌، فایل‌های خروجی را دوباره بسازید.

Error 111

Bad .e2k File.
Number of Wall names characters must be less than or equal 11.

اسم مقطع دیوار نباید از 11 کاراکتر بیشتر باشد.

برای اصلاح این مورد از اتوکد خارج شده در محیط ETABS از منویDefine\Wall/slab/Deck Sections مقطع‌هایی که از 11 کاراکتر بیشتر هستند را اصلاح کرده‌، فایل‌های خروجی را دوباره بسازید.

Error 112

Bad .e2k File.
Do not use numeric-only field as element name.

از عدد به عنوان اسم المان‌ها استفاده نکنید.

اسم المان‌های Frame در ETABS معمولا با B برای تیر و یا C برای ستون شروع می‌شود. گاها اتفاق می‌افتد که کاراکتر اول اسم المان به خودی خود حذف می‌شود. برای رفع این اشکال در ETABS از منوی Edit گزینه Auto Relabel All را اجرا و دوباره فایل e2k بسازید. در این وضعیت باید فایل‌های 25% و یا مشابه آن را مجددا ایجاد نمایید.

Error 113

The Drawing Must be Blank

فایلی که قصد دارید پروژه را import کنید باید خالی باشد

برای رفع این مورد اتوکد را بسته و دوباره اجرا کنید. در صورت مشاهده مجدد پیغام باید Template پیشفرض اتوکد را روی Acadiso.dwt‌ قرار دهید. برای تغییر Template‌ پیش‌فرض دستور options را اجرا کنید به قسمت Files>>Template Setting>>Default Template File Name for QNEW رفته و دکمه Browse را بزنید. در پنجره انتخاب فایل acadiso.dwt را انتخاب کنید. سپس دکمه Apply و OK را بزنید. اتوکد را بسته و دوباره اجرا کنید.

Error 201

Bad .s2k File.
Change Unit to Kgf,M

هنگام ساختن فایل s2k واحد باید روی Kgf,M باشد.

برای اصلاح این مورد از اتوکد خارج شده در محیط SAP2000 از گوشه پایین سمت راست واحد را روی Kgf,M قرار داده و مجددا فایل e2k را از منوی File\Export بسازید. دوباره اتوکد را اجرا و سازه90 را لود کنید.

Error 301

Can not Extract some elements.
Please Check {File Name} file at {Folder}

عملیات آماده سازی برای بعضی از المان‌ها انجام نمی‌گیرد.

در صورتیکه در فایل خروجی پبغامی مبنی بر عدم طراحی تیرها و ستون‌ها وجود داشته باشد، هنگام آماده سازی تیرها یا ستون‌ها (Extract Beam , Extract Column) با این پیغام روبرو خواهید شد و عملیات آماده سازی در مورد این المان‌ها انجام نخواهد شد. شماره این المان‌ها در فایلی با پسوند WRN ثبت می‌شود.

Error 302

Bad output file. Column No. {ID}, {Story} Not found.

در فایل نتایج طراحی ستون‌ها، نتایج طراحی مربوط به ستون شماره ID در طبقه Story، وجود ندارد.

فایل نتایج طراحی را دوباره بسازید

Error 303

Incompatible ETABS File.

اطلاعات مدل موجود در محیط اتوکد ناقص است.

اطلاعات مربوط به پروژه در محیط اتوکد دچار آسیب شده است. فایل E2K را دوباره فراخوانی کنید.

Error 304

Bad output file. Column No. {ID} Not found.

در فایل نتایج طراحی ستون‌ها، نتایج طراحی مربوط به ستون شماره ID وجود ندارد.

فایل نتایج طراحی را دوباره بسازید

Warning 401

Calculated Legs with SAZE90 is not equal with Etabs' Legs (Pier:{Pier} Story:{Story}

در ترسیم دیوارهای برشی اگر تعداد Leg‌هایی که توسط سازه90 از روی مدل 3بعدی محاسبه می‌شود با تعداد Leg‌های موجود در فابل نتایج طراحی مغایرت داشته باشد این پیغام ظاهر خواهد شد.

در محیط ETABS نحوه تعریف Pier ها را کنترل کنید. دقت کنید که تمام موارد گفته شده در راهنمای دیوارهای برشی را به خصوص نحوه مش کردن دیوار ها و نحوه اختصاص دادن Pier ها رعایت شده باشد.

Warning 402

Can not Draw {Section Name}.
Use 'Change Shape to Poly' and 'Change Bar Shape to Single Bars' in 'Edit' menu of 'SECTION DESIGNER'

امکان ترسیم مقطع دیوار وجود ندارد.

در صورتیکه مقطع دیوار از نوع General تعریف شده باشد:
1-میلگردها باید به صورت Single (تکی) باشند.
2-شکل هندسی مقطع باید به صورت Poly باشد.
برای این کار از گزینه‌های 'Change Shape to Poly' و 'Change Bar Shape to Single Bars' از منوی Edit در 'SECTION DESIGNER' استفاده شود.

Warning 403

Unknown Shape. Can not draw this shape.

شکل دیوار نا شناخته است. این مقطع ترسیم نخواهد شد.

محدودیت شکل‌ها در تعریف مقطع دیوار رعایت نشده است. برای مشاهده محدودیت‌ها به توضیحات تکمیلی موجود در راهنمای دیوار برشی بروید.

Error 404

Bad Design Concrete Output file.

اطلاعات مورد نیاز در فایل نتایج طراحی دیوار موجود نیست.

برای اصلاح این مورد فایل نتایج دیوار برشی را دوباره بسازید.(نحوه ساختن در قسمت راهنمای دیوار برشی وجود دارد)

Error 405

Change Unit to Kgf,cm

هنگام ساختن فایل txt واحد باید روی Kgf,cm باشد.

برای اصلاح این مورد در محیط ETABS یا SAP2000 از گوشه پایین سمت راست واحد را روی Kgf,cm قرار داده و مجددا فایل txt را بسازید.

Warning 406

{Pier} {Story} not found.

نتایج طراحی دیوار {Pier} در طبفه {Story} در فایل خروجی وجود ندارد.

فایل نتایج طراحی دیوار را دوباره بسازید.

Error 407

Two Bars in same postion.

در مقطع دیوار 2 میلگرد با موقعیت یکسان تعریف شده است.

مقطع مورد نظر را در محیط Section Designer باز کرده و میلگردها را کنترل کنید. ممکن است اگر بیش از 1 بار گزینه 'Change Bar Shape to Single Bars' را اجرا کرده باشید، 2 یا چند میلگرد روی هم قرار گرفته باشند. بهتر است کلیه میلگردها را پاک کرده و دوباره میلگردها ترسیم کنید.
فایل E2K را دوباره ساخته و از ابتدا به سازه90 معرفی نمایید.

Error 408

Can not adjust user defined section with 3D-model

مقطع تعریف شده در SD با آنچه در مدل وجود دارد منطبق نیست.

کنترل کنید که مقطعی که در Section Design تعریف کرده اید کاملا با چیزی که در مدل سه بعدی وجود دارد منطبق است.

Error 501

Bad Output File. Strip {Strip ID} Not Found.

در فایل نتایج طراحی فونداسیون، اطلاعات مربوط به Strip شماره {Strip ID} وجود ندارد.

فایل نتایج طراحی فونداسیون را دوباره بسازید.

Error 501

Bad Output File. Beam {Beam ID} Not Found.

در فایل نتایج طراحی فونداسیون، اطلاعات مربوط به Beam شماره {Beam ID} وجود ندارد.

فایل نتایج طراحی فونداسیون را دوباره بسازید.

Error 601

Unknown Rebar Size.

سایز میلگرد نا شناخته است.

در مقطع ستون مورد نظر از میلگردهای غیر عرف مانند #9 و ... استفاده شده است. مقطع ستون‌های تعریف شده در ETABS یا SAP2000 را کنترل کنید.

Error 1000

bad argument type:…

پیغام‌هایی که با bad argument شروع می‌شوند اشکالات غیر قابل پیش بینی می‌باشند که برای رفع آن‌ها باید با گروه نرم‌افزاری سازه تماس بگیرید یا فایل های EDB, E2K, TXT or MDB و فایل اتوکد سازه90 را به ایمیل info@saze90.com ارسال کنید.

مشکل برنامه را به صورت دقیق توضیح دهید ( مثلا در ستون ها آیا آکس بندی، مقطع ارتفاعی، مقطع عرضی و یا Table را ترسیم نمی کند و شرح پیام داده شده)
شماره سریال و تلفن تماس خود را برای تسریع روند پاسخ دهی ذکر کنید.
در اولین فرصت به ایمیل شما پاسخ داده خواهد شد.

Error 1004

Dongle is not present

قفل سخت افزاری به دستگاه متصل نیست.

برای قفل‌های USB: کنترل کنید قفل سخت افزاری به کامپیوتر متصل باشد. در صورت متصل بودن و مشاهده مجدد این پیغام‌، قفل را روی پورت‌های دیگر کامپیوتر خود تست کنید. اگر با پیغام Found new Hardware مواجه شدید، از روی CD نصب سازه90 در پوشه USB Driver‌، فایل SmartKeyDriversInstaller.exe و یا پوشه SafeNet Driver فایل Sentinel Protection Installer.exe را اجرا کرده و سیستم را Restart کنید. اگر باز با این پیغام مواجه شدید. با گروه نرم‌افزاری سازه تماس بگیرید.
برای قفل‌های LTP: کنترل کنید قفل سخت افزاری به کامپیوتر متصل باشد. این نمونه قفل‌ها به پورت پرینتر متصل می‌شوند. اگر کابل پرینتر خود را به پشت قفل متصل کرده اید آن را جدا کرده و دوباره تست کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل روی یک کامپیوتر دیگر تست کنید اگر مشکل برطرف شد اشکال از پورت LPT کامپیوتر شما می‌باشد که باید تعمیر یا تعویض شود. اگر روی کامپیوترهای دیگر هم همین مشکل را داشتید با گروه نرم‌افزاری سازه تماس بگیرید.

Error 1005

Invalid Acad version.

ورژن اتوکد نامعتبر است.

ورژن اتوکد باید 2010 و یا بالاتر باشد.

Error 1006

Invalid Acad version.

ورژن اتوکد نامعتبر است.

ورژن اتوکد باید 2010 و یا بالاتر باشد.

Error 1044

Internal Error

اشکال داخلی

جداول لیستوفر دچار نتاقض شده است. برای اصلاح این مورد کلیه لیست‌های موجود را با استفاده از دکمه Delete All حذف کنید تا کلیه جدول‌ها خالی شوند. برای اطمینان از خالی شدن جدول‌ها از Write all list استفاده کنید این جدول باید کاملا خالی باشد. سپس دوباره اقدام به تهیه لیستوفر نمایید.

Error 2004

Dongle is not present

قفل سخت افزاری به دستگاه متصل نیست.

قفل سخت افزاری مشکل سخت افزاری دارد. با گروه نرم‌افزاری سازه تماس بگیرید.

Error 6072

Please contact SAZE90 Support

با بخش پشتیبانی سازه90 تماس بگیرید.

قفل سخت افزاری مشکل سخت افزاری دارد. با گروه نرم‌افزاری سازه تماس بگیرید.

Error 9090

Incompatible Serial Number.

شماره سریال قفل با CD سازگاری ندارد.

برای دریافت CD سازگار با قفل سخت افزاری تان با گروه نرم‌افزاری سازه تماس بگیرید.