سازه 90 - مدولار کردن طول میلگردها

مدولار کردن طول میلگردها

Modular

SAZE90 » Editing » Make Modular

کاربر این امکان را دارد که طول میلگردهای تقویتی تیرها که توسط سازه90 ترسیم شده را به طول‌های مورد نظر خود تبدیل نماید. به این صورت که با مشخص کردن لیست طول‌های مورد نظر خود (مطابق پنجره زیر) و انتخاب میلگردهای مورد نظر، طول میلگردها به طول‌هایی که کاربر مشخص نموده تبدیل می‌شوند. به عنوان مثال در صورتی که میلگردهایی داشته باشیم با طول 1.80 بعد از مدولار کردن به دلیل اینکه این عدد در بازه 1.5 و 2.0 می‌باشد طول این میلگردها به 2.00 تبدیل می‌شوند. البته این کار باید قبل از تهیه لیستوفر انجام بگیرد.