سازه 90 - مدیریت لیست میلگردها

مدیریت لیست میلگردها

Report

SAZE90 » Settings » Reinforcement Bar Sizes

با اجرای این دستور پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد که کاربر می‌تواند میلگرد جدید به لیست میلگردهای موجود اضافه کند.