سازه 90 - تهيه ليستوفر، پلان و جدول تيرچه‌ها

تهيه ليستوفر، پلان و جدول تيرچه‌ها

Joist

SAZE90 » Drafting » Joist

اين فرمان براي دو منظور به کار برده مي‌شود:

  1. تهيه ليست مقادير تيرچه‌هاي به کار رفته در سازه به همراه پلان تيرچه‌ ريزي

  2. تهيه جدول تيرچه (مستقل از سازه)

با اجراي اين دستور پنجره زير ظاهر مي‌شود.


با فعال کردن Model Mode کاربر مي‌تواند ليست تيرچه‌هاي به‌کار رفته در مدل را تهيه و با انتخاب حالت Table Mode يک جدول تيرچه بر اساس مشخصات تعريف شده در همين پنجره توليد کند.

تهيه ليست مقادير تيرچه‌هاي به کار رفته در سازه :

در قسمت Model Mode ارتفاع هر طبقه نوشته شده که کاربر مي‌تواند پلان و ليست مقادير طبقه‌هاي انتخاب شده را تهيه نمايد.

Draw Plan : بازدن اين دکمه و انتخاب نقطه‌اي روي صفحه پلان تيرچه ريزي طبقه (طبقات) انتخاب شده ترسيم مي‌شود که شامل POS تيرچه‌هاي مربوط به آن طبقه هم مي‌باشد.

Write List : با اجراي اين فرمان و انتخاب نقطه‌اي روي صفحه ليست مقادير ميلگردهاي بکار رفته در تيرچه‌ها و مجموع وزن آرماتورها به تفکيک به همراه وزن کل آرماتورها ترسيم مي‌شود.

براي استفاده از ليست مقادير، مي‌بايست نوع سقف در نرم افزار Etabs به صورت Filled Deck تعريف شده باشد و مشخصات آن نظير (tc, hr, wr و Sr) همچنين وزن حجمي بتن Deck مربوطه به صورت صحيح وارد شده باشند تا نرم‌افزار به صورت خودکار وزن سقف را محاسبه کرده به (مجموع) بار مرده اضافه کند و محاسبات هر تيرچه را بر اساس مشخصات آن و با تنظيمات کاربر در پنجره تيرچه انجام داده دهد.

تهيه جدول تيرچه:

Table Information : خلاصه‌اي از تنظيمات، به کاربر نشان داده شده که در صورت تمايل مي‌توان آن‌ها را در قسمت تنظيمات تغيير داد.

Preview Table : پيش نمايش جدول تيرچه را جهت مرور قبل از ترسيم، به کاربر نشان مي‌دهد.

Draw Table : جدول تيرچه را با استفاده از تنظيمات کاربر ترسيم مي‌نمايد.

Draw Section : مقطع تيرچه را از دو جهت، مطابق مشخصات تنظيم شده ترسيم مي‌نمايد.

Material

Fc : مقاومت فشاري بتن مصرفي، در حالت Table Mode را مشخص مي‌کند. در حالت Model Mode اين مقدار از مقدار تعريف شده در مدل گرفته مي‌شود.

Concrete Density : وزن حجمي بتن براي محاسبات وزن سقف در حالت Table Mode را مشخص مي‌کند.

در صورتي که کاربر وزن حجمي بتن را در مدل صفر تعريف کرده باشد (مجموع) بار مرده اختصاص يافته به هر پنل به عنوان بار محاسباتي هر تيرچه‌ي آن پنل، در نظر گرفته مي‌شود.

Fy : مقاومت کششي آرماتورهاي طولي، در ساخت تيرچه را مشخص مي‌کند (در هر دو حالت Table Mode و Model Mode).

(Modulus of Elasticity (Rebar: مدول الاستيسيته ميلگردهاي مصرف شده در تيرچه را مشخص مي‌کند (در هر دو حالت Table Mode و Model Mode).

در صورتي که کاربر بار Super Dead هم در مدل تعريف کرده باشد در محاسبات تيرچه از مجموع بار مرده و Super Dead استفاده خواهد شد.

.Joist Spec

اين برگه از پنجره تيرچه فقط در حالت Table Mode فعال خواهد بود.

(Slab Depth (tc : ضخامت بتن روي تيرچه براي محاسبات جدول تيرچه را مشخص مي‌کند.

(Deck Dept (hr : ارتفاع سقف در قسمت تيرچه را مشخص مي‌کند.

(Web Width(Bw : پهنا (عرض) تيرچه را مشخص مي‌کند.

Block Type : کاربر مي‌تواند انواع بلوک‌هاي بتني، سفالي و پلاستوفوم (يونوليتي) را صرفاً جهت شکل بلوک ترسيم شده در مقطع (از مقطع Draw Section)، انتخاب کند.

Loads

اين برگه از پنجره تيرچه فقط در حالت Table Mode فعال خواهد بود.

Automatic Dead Load : بار مرده را از مجموع مقادير تنظيم شده در قسمتAutomatic Dead Load Parameters بعلاوه وزن سقف ( که بر اساس ارتفاع سقف و وزن حجمي بتن بصورت داخلي در برنامه حساب شده) بدست مي‌آورد.

Costume Dead Load : بار مشخص شده در اين قسمت به عنوان بار مرده در محاسبات تيرچه لحاظ مي‌شود.

Live Load : بار زنده مشخص شده را در محاسبات تيرچه لحاظ مي‌کند. (کاربر مي‌تواند ليستي از بارهاي زنده مندرج در آيين نامه بارگذاري را از قسمت (Live Load List (Iranian Code مشاهده نمايد)

(Live Load List (Iranian Code : ليستي از بارهاي زنده مندرج در آيين نامه بارگذاري جهت مطالعه و اطلاع کاربر (در صورت تمايل استفاده براي بار زنده) نمايش داده مي‌شود.

Automatic Dead Load Parameters:

Walls : وزن ديوارهاي بکاررفته در سازه، بر متر مربع جهت استفاده در محاسبه بار مرده را مشخص مي‌کند.

Flooring : وزن کف سازي طبقه، بر متر مربع جهت استفاده در محاسبه بار مرده را مشخص مي‌کند.

Other : مجموع بارهاي اضافي مورد نظر کاربر، بر متر مربع جهت استفاده در محاسبه بار مرده را مشخص مي‌کند.

Block Length : طول بلوک به کار رفته جهت محاسبه تعداد بلوک‌ها در پلان و محاسبه بار مرده را مشخص مي‌کند.

Block Width : عرض بلوک به کار رفته جهت محاسبات تيرچه و بار مرده را مشخص مي‌کند.

Number of Block : تعداد بلوک به کار رفته در متر مربع، جهت محاسبه بار مرده را مشخص مي‌کند.

Calculate Dead Load : مجموع بار مرده محاسبه شده از آيتم‌ها بعلاوه وزن سقف ( که بر اساس ارتفاع سقف و وزن حجمي بتن بصورت داخلي در برنامه حساب شده) را مشخص مي‌کند.

Rebars

Rebars: کاربر با عوض کردن گزينه‌هاي راديويي مي‌تواند ميلگرد به کار رفته در هر قسمت را مشخص کند. ( اين قسمت‌ها به ترتيب عبارتند از ميلگرد اصلي، ميلگرد تقويتي، ميلگرد بالا، ميلگرد منفي، ميلگرد خاموت و ميلگرد تاي بيم‌ها)

ابزار تيرچه مقدار ميلگرد مصرف شده در هر تيرچه را بر اساس وزن، بهينه مي‌کند بنابراين ممکن است ميلگردهاي اصلي و تقويتي، برخي تيرچه ها از نظر کاربران محترم با دتايل‌هاي مرسوم مغايرت داشته باشد.

Dimensions

(Minimum Depth (Subject 9 : محدوديت ارتفاع مجاز تيرچه نسبت به طول آن که مقدار پيش فرض آن بر اساس آيين نامه مبحث نهم مي‌باشد.

Minimum Joist Length : حداقل طول تيرچه براي محاسبه در جدول تيرچه

Maximum Joist Length: حداکثر طول تيرچه براي محاسبه در جدول تيرچه

Joist Length Increasing Step : مقدار گام افزايش طول براي محاسبه جدول تيرچه

Bottom Cover: پوشش بتن ميلگردهاي پايين تيرچه را مشخص مي‌کند.

Minimum Span to Use Double Joist: حداقل طول براي درنظر گرفتن تيرچه دوبل را مشخص مي‌کند.

Use double joists automatically in case of insufficient depth: محاسبه خودکار حداقل طول براي در نظر گرفتن تيرچه دوبل

Never use double joists: نرم‌افزار را ملزم کند که در هيچ شرايطي از تيرچه دوبل استفاده نکند.

Other

Allowable Long Term Deflect : مقدار مجاز خيز در هر تيرچه که در صورت تأمين نشدن آن تيرچه در Model Mode طراحي نمي‌شود (در حالت Table Mode تيرچه طراحي مي‌شود ولي بهينه نمي‌شود و اولين طراحي جواب گرفته شده نمايش داده مي‌شود).

Main Bar Extension : مقدار طول اضافه شده به ميلگرد‌هاي طولي تيرچه براي قرار گرفتن روي تيرهاي پيرامون.

Joist (Main and Top bars) Length Round Off : دقت گرد شدن طول تيرچه‌ها (ميلگرد‌هاي اصلي و بالا) را مشخص مي‌کند.

Rebar (Negative and Added bars) Length Round Off : دقت گرد شدن طول ميلگرد‌هاي منفي و تقويتي را مشخص مي‌کند.

Stirrup Step Round Off : دقت گرد شدن گام خاموت تيرچه را مشخص مي‌کند.

Calculate Long-Term Deflection: در صورت انتخاب اين گزينه خيز دراز مدت در طراحي هر تيرچه لحاظ مي‌شود.

Number of Pos Per Table: جدول کلي ليستوفر را بر اساس تعداد posهاي مشخص شده، که در هر قطعه از جدول بايد نمايش داده شوند تکه مي‌کند (اين گزينه در حالت Model Mode فعال مي‌باشد.)