سازه 90 - ترسیم فونداسیون (نسخه استاندارد)

ترسیم فونداسیون (نسخه استاندارد)

اضافه کردن هندسه فونداسیون به یک پروژه

ls

SAZE90 » Drafting » Import SAFE Project

به کمک این دستور کاربر می‌تواند فونداسیونی را که توسط SAFE8 طراحی کرده باشد را در پروژه جاری خود وارد نماید. با اجرای این دستور پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد. که کاربر بایستی فایلی با پسوند F2k را انتخاب و کلید Open را بزند.

ترسیم پلان آرماتورگذاری و مقطع فونداسیون

Safe

SAZE90 » Drafting » Foundation Plan

این دستور برای ترسیم پلان آرماتور گذاری فونداسیون‌ها، دال‌ها و مقاطع مربوطه می‌باشد. با اجرای این دستور پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد.

اولین قدم در نقشه کشی فونداسیون‌ها و دال‌ها معرفی فایل خروجی SAFE به برنامه می‌باشد که با زدن دکمه Browse و انتخاب فایل خروجی صورت می‌گیرد. هنگام ساخت فایل خروجی در SAFE واحد باید بر روی Kg,cm قرار گیرد.

آرماتور گذاری فونداسیون‌ها و دال‌ها با توجه به نوارهای طراحی (STRIP ها) تعریف شده در SAFE انجام می‌گیرد. بنابراین کاربر باید در تعریف نوارهای طراحی دقت لازم را داشته باشد.

Strip:

X Strips : با انتخاب این گزینه نوارهای طراحی جهت X برای نقشه کشی انتخاب می‌شوند.

Y Strips : با انتخاب این گزینه نوارهای طراحی جهت Y برای نقشه کشی انتخاب می‌شوند.

Surface:

Top : با انتخاب این گزینه پلان آرماتورگذاری مربوط به بالای فونداسیون انتخاب می‌شود.

Bottom : با انتخاب این گزینه پلان آرماتورگذاری مربوط به پایین فونداسیون انتخاب می‌شود.

Reinforce:

Main Rebar : با انتخاب این گزینه آرماتورهای اصلی در پلان آرماتور گذاری ترسیم می‌شوند.

Added Rebar : با انتخاب این گزینه آرماتورهای تقویتی در پلان آرماتور گذاری ترسیم می‌شوند.

Main Bar :

سایز و فاصله میلگرد اصلی بالا و پایین فونداسیون مشخص می‌شود

Added Bar :

سایز میلگرد تقویتی بالا و پایین فونداسیون مشخص می‌شود

Draw Plan : با زدن این دکمه و انتخاب یک نقطه بر روی صفحه ترسیم، پلان فونداسیون با توجه به تنظیمات انجام شده ترسیم می‌شود. در پلان ترسیم شده نوارهای طراحی نیز علاوه بر هندسه اصلی فونداسیون ترسیم می‌شود. از این نوارها در ترسیم مقاطع فونداسیون‌ها استفاده خواهد شد. بنابراین از پاک کردن آن‌ها خودداری نمایید. امکان ترسیم آرماتورهای اصلی و تقویتی به صورت همزمان وجود دارد ولی آرماتورهای در جهت x و y و آرماتورهای بالا و پایین به طور جداگانه ترسیم خواهند شد.

Draw Section : با زدن این دکمه و انتخاب دو نقطه به عنوان خط برش و یک نقطه درج برای ترسیم، مقطع مربوطه ترسیم خواهد شد. کاربر باید توجه داشته باشد که پلان آرماتورگذاری بالا، پایین، تقویتی و اصلی جهت مربوطه ترسیم شده باشند در غیر این صورت در مقطع ترسیم شده فقط آرماتورهای موجود ترسیم خواهند شد.

در هنگام انتخاب خط برش به نکات زیر دقت داشته باشید :

  1. خط برش بایستی حداقل یک آرماتور را قطع نماید.

  2. در صورتی که خط برش بیش از یک SLAB را قطع نماید کاربر بایستی SLAB مورد نظر خود را مجدداٌ انتخاب نماید.

  3. خط برش نباید لبه‌های یک OPENING را دوبار قطع کند.

SETTINGS:

با زدن دکمه Setting پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد که مربوط به تنظیمات نقشه کشی فونداسیون‌ها می‌باشد.

BARS Parameters:

BAR area variation : این عدد مربوط به نحوه تبدیل نتایج خروجی به آرماتور می‌باشد. به این معنی که با دادن عددی مثل 10‌، تغییر آرایش آرماتور گذاری براساس هر 10 سانتیمتر مربع در واحد عرض فونداسیون انجام خواهد گرفت.

Minimum length of added bars : حداقل طول آرماتورهای تقویتی را برای مشخص می‌کند. به عبارت دیگر آرماتورهای کوتاه‌تر از این طول ترسیم نمی‌شوند.

Bar Extra Length : مقدار افزایش طول از محل قطع تئوریک آرماتور را مشخص می‌کند.

Bar distance Round off : دقت گرد کردن فاصله بدست آمده بین آرماتورها را مشخص می‌کند. مثلا عدد 5 فاصله ها را به صورت مضربی از 5 گرد خواهد کرد.

Beam Reinforcing Parameters

Draw Beam Reinforce with X strip : المان‌های اتصالی فونداسیون‌ها را همزمان با ترسیم نوارهای طراحی جهت X ترسیم نماید.

Draw Beam Reinforce with Y strip : المان‌های اتصالی فونداسیون‌ها را همزمان با ترسیم نوارهای طراحی جهت Y ترسیم نماید.

Bar Size : سایز آرماتور المان‌های اتصالی را مشخص می‌کند.

Stirrup Expression : آرماتور برشی المان‌های اتصالی را مشخص می‌کند.

Beam Section Scale : مقیاس مقطع المان‌های اتصالی (تیرها) را مشخص میکند.

Parameters Drafting

Visual Hook length : طول خم را به صورت ظاهری جهت نقشه کشی مشخص می‌کند.

Leader Height : فاصله نوشته آرماتورها را از خط آرماتور مشخص می‌کند.

Include Columns : با فعال شدن این گزینه ستون‌ها نیز در پلان فونداسیون ترسیم می‌شود.

Section Horizontal Scale : مقیاس افقی مقطع فونداسیون را مشخص می‌کند.

Section Vertical Scale: مقیاس عمودی مقطع فونداسیون را مشخص می‌کند.

Axis Parameters:

Axis Plan : با فعال کردن این گزینه پلان آکس بندی نیز ترسیم خواهد شد. در صورتی که کاربر SAFE Axis را انتخاب کرده باشد آکس‌های تعریف شده در SAFE ترسیم خواهد شد و در صورت انتخاب SAZE90 Axis در صورتی که سازه اصلی نیز موجود باشد آکس بندی سازه را ترسیم خواهد نمود.

Bubble Diameter: قطر دایره آکس بندی در حالت SAFE Axis را مشخص می‌نماید.

Axis Extended length : طول امتداد دادن خطوط آکس را در حالت SAFE Axis را مشخص می‌نماید.

OK : با انتخاب این کلید عملیات به پایان میرسد و پنجره بسته می‌شود.

Cancel : با انتخاب این کلید عملیات به پایان رسیده و کلیه عملیات انجام شده از قبل از فرمان تا این زمان Undo میشود.