سازه 90 - تنظیمات

تنظیمات سازه90

Settings

SAZE90 » Settings » Settings

کلیه تنظیمات مربوط به سازه90 به صورت یک ساختار درختی در این پنجره می‌باشند. این ساختار درختی به صورت زیر می‌باشد:

شاخه General

Code – Ductility

Code: سازه90 با آیین نامه آبا(آیین نامه بتن ایران)‌، مبحث 9 مقررات ملی‌، ACI95، ACI2002 و ACI2005 سازگار است.

Design Provisions Against Fire (Chapter 9): تنظمیات مربوط مقاومت در برابر حریق مربوط به فصل 9 مبحث 9 مقررات ملی می‌باشد.

Ductility : کاربر می‌بایست قبل از انجام هرگونه عملیات نقشه کشی، شکل پذیری سازه را مشخص نماید. در حال حاضر سازه90 در حالت شکل پذیری متوسط (Intermediate) و بالا (High) کار می‌کند.

Development and splices of reinforcement

در اینجا طول گیرایی مستقیم و قلابدار و طول وصله براساس کشش محاسبه می‌شوند.

Coating factor : ضریب اندود میلگرد ، برای میلگردهایی که اندود اپوکسی نشده‌اند برابر 1می‌باشد.

Lightweight concrete factor : ضریب نوع بتن، برای بتن‌های سبک 1.3 و برای بتن‌های معمولی برابر با یک می‌باشد.

Ktr : ضریبی است که با توجه به مقدار آرماتور عرضی موجود در طول گیرایی از رابطه زیر بدست می‌آید:

در این رابطه n تعداد میلگردهایی است که در یک محل مهار یا وصله می‌شوند.

برای سهولت در محاسبات، می‌توان Ktr را برابر با صفر در نظر گرفت.

C Factor : ضریب فاصله میلگردها از بکدیگر و از رویه قطعه که طیق آیین نامه برابر لست با کوچک‌ترین دو مقدار فاصله مرکز میلگرد از نزدیک‌ترین رویه بتن (کاور) و نصف فاصله مرکز تا مرکز میلگردهایی است که در یک محل قطع و یا وصله می‌شوند.

برای سهولت در محاسبات و اجرایی‌تر شدن طول‌های گیرایی و وصله، به جای محاسبه ضریب C برای موقعیت‌های مختلف میلگرد، عددی به عنوان حداقل مقدار C (در جهت اطمینان) در نظر گرفته می‌شود.

Ldh decreasing factor : ضریب کاهش طول گیرایی قلابدار در کشش می‌باشد. طبق آیین نامه ضرایبی برای کاهش طول گیرایی وجود دارند که کاربر می‌تواند حاصلضرب تمام این ضرایب را در این قسمت وارد نماید.

Automatically calculate lengths : در صورت فعال بودن این گزینه کلیه‌ طول‌های گیرایی و وصله براساس فرمول‌های آیین نامه انتخابی کاربر و براساس Fy و F’c‌ تعریف شده در فایل اصلی محاسبه می‌شوند.

Custom : با انتخاب این گزینه کاربر می‌تواند کلیه‌ طول‌های گیرایی و وصله را برای سایزهای مختلف میلگرد و براساس fy و f’c جدید تعیین کند. با کلیک روی دکمه Calculate مقادیر براساس فرمول‌های آیین‌نامه محاسبه می‌شوند همچنین کاربر این امکان را دارد که مقادیر جدول را به طور دلخواه تغییر دهد.

Axis

Axis Mode : کاربر باید قبل از شروع نقشه کشی نوع آکس بندی را مشخص کند، در اینجا امکان انتخاب دو نوع آکس بندی وجود دارد: Source Program Axis و SAZE90 Axis

Source Program Axis : با انتخاب این گزینه آکس بندی نقشه‌ها مطابق آکس‌های تعریف شده در نرم‌افزار آنالیز و طراحی(ETABS یا SAP2000) خواهد شد.

SAZE90 Axis : با انتخاب این گزینه آکس بندی نقشه‌ها به طور خودکار توسط سازه90 انجام خواهد شد. در این حالت در محل هر ستون یک آکس در جهت X‌ و یک آکس در جهت Y ساخته می‌شود. در صورتیکه پروژه فاقد ستون باشد و فقط از تیر و دیوار تشکیل شده باشد، ابتدا و انتهای تیرها ملاک تشکیل آکس‌های جهت X و Y خواهد بود.

پس از شروع نقشه کشی گزینه‌های Source Program Axis و SAZE90 Axis غیر فعال شده و دیگر امکان تغییر حالت آکس بندی وجود نخواهد داشت.

Axis Linetype : نوع خط آکس‌ها را مشخص می‌کند.

Bubble Size : قطر دایره آکس‌ها را مشخص می‌کند.

Miscellaneous

Foundation Height (cm) : ارتفاع فونداسیون را مشخص می‌کند. از این ارتفاع برای نشان دادن میلگرد ریشه در ستون و دیوار استفاده می‌شود.

Story Lever Ofset (cm) : اختلاف رقوم ارتفاعی ترازها در معماری و مدل سازی را مشخص می‌کند.

Bar Area Error (cm2) : مقدار دقت مساحت آرماتورها براي تعيين شماره آرماتورها بوسيله اين گزينه تعيين مي‌شود

این قسمت مربوط به تنظیمات نقشه کشی پلان می‌باشد. اعداد مشخص شده در پنجره بصورت پیش فرض برای هر پارامتر مشخص شده اند.

شاخه Plan

تنظیمات مربوط به پلان‌های تیرریزی و ستون گذاری در این شاخه انجام می‌گیرد.

Drafting Parameters

Include Beam :

Beams with actual size : با فعال کردن این گزینه تیرها در پلان مورد نظر با ابعاد واقعی ترسیم خواهند شد.

Beams with custom size : با فعال کردن این گزینه تیرها در پلان مورد نظر با ابعاد مورد نظر کاربر ترسیم خواهند شد. به طور پیش فرض 0.4 می‌باشد.

Length:

Joist size : سایز تیرچه ها را مشخص می‌کند. این گزیته فقط در پروژه‌هایی که با ETABS کار شده باشند کاربرد دارد.

Tie Beams

در این پنجره کاربر می‌تواند ضوابط مربوط به Tie Beam ها را کنترل نماید.

Range: طول دهانه را مشخص می‌کند.

Tie Beams : تعداد Tie Beam مورد نیاز در دهانه را مشخص می‌کند.

توضیحات مربوط به شاخه‌های Beam، Column و Shear Wall به ترتیب در تنظیمات تیرها صفحه 51، تنظیمات صفحه 69 و تنظیمات دیوار برشی صفحه 82 گفته شده‌اند.