سازه 90 - ترسیم مقطع عرضی ستون مستقل از پروژه

ترسیم مقطع عرضی ستون مستقل از پروژه

Cs

SAZE90 » Drafting » Draw Column Section

با اجرای این دستور پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد.

این دستور برای ترسیم مقطع ستون به صورت مجزا استفاده می‌شود. تفاوت این دستور با گزینه Sections در پنجره Column Drafting در این است که این دستور مقاطعی که کاربر قصد ترسیم سریع آن‌ها را دارد و قبلاً تعریف نشده‌اند را ترسیم می‌کند در حالی که Sections فقط مقاطع از قبل تعریف شده‌ای که به ستون‌ها نسبت داده شده است را ترسیم می‌نماید.


Section Style : مقطع بر اساس یکی از 3 حالت مشخص شده در این قسمت ترسیم خواهد شد. حالت اول: مقطع مستطیل با آرایش مستطیل. حالت دوم: مقطع مستطیل با آرایش دایره. حالت سوم: مقطع دایره:

Section Name : اسم مقطع را مشخص میکند.

Depth(t3) [cm] : این گزینه ارتفاع مقطع را مشخص می‌کند.

Width(t2) [cm] : این گزینه عرض مقطع را مشخص می‌کند.

Cover to Rebar Center [cm]: این گزینه ضخامت پوشش بتن را مشخص می‌کند.

Number Of Bars in 3-Dir : این گزینه تعداد آرماتورها در جهت محور 3 را مشخص می‌کند.

Number Of Bars in 2-Dir : این گزینه تعداد آرماتورها در جهت محور 2 را مشخص می‌کند.

Bar Size : این گزینه اندازه آرماتور اصلی را مشخص می‌کند.

Stirrup Expression : این گزینه مشخصات خاموت‌ها را مشخص می‌کند.

Draft Section : پس از مشخص کردن موارد فوق با زدن این دکمه مقطع مورد نظر ترسیم خواهد شد.