تنظیمات نهایی در SAP2000

گام چهارم: تنظیمات نهایی در SAP2000

 1. تعريف دیوار برشی و پنل‌‌‌های کف:

 2. در این مرحله کاربر بايد مقاطع لازم براي پنل‌‌‌های کف و دیوارهای برشی را در SAP2000 تعريف نمايد. براي اين كار مي‌توانيد از مصالح تعريف شده در گام قبل استفاده كنيد. همچنين يك مقطع به نام roof توسط Design Optimizer با بتني به وزن صفر و ضخامت صفر تعريف شده كه قابل استفاده براي پنل‌‌‌های کف مي‌باشد.

  در SAP2000 براي تعريف المان‌هاي كف با هدف بارگذاري يك‌طرفه، فقط از Membrane استفاده نماييد و حتما بايد ضخامت صفر به آن اختصاص دهيد. نهایتاً بايد وزن آن‌ها را به عنوان بار مرده به آن‌ها اعمال نمود. اين قاعده به اين علت است كه در SAP2000 بار وزن كف‌ها بدون انتقال به تيرها، مستقیماً به ستون‌ها منتقل مي‌شود و همچنين براي هماهنگي خروجي e2k برنامه با مدل SAP2000 شما می‌باشد.

  در SAP2000 براي تعريف المان‌هاي ديوار ، از المان Shell-Thin استفاده نماييد.

  در SAP2000 براي تعريف المان‌هاي كف به عنوان دال دو طرفه، فقط از Plate استفاده نماييد و حتما وزن بتن آن را صفر قرار دهيد. نهایتاً بايد وزن آن‌ها را به عنوان بار مرده به آن‌ها اعمال نمود. اين قاعده به اين علت است كه در SAP2000 بار وزن كف‌ها بدون انتقال به تيرها، مستقیماً به ستون‌ها منتقل مي‌شود

 3. ترسيم دیوار برشی و پنل‌‌‌های کف:

 4. پنل‌‌‌های کف و دیوارهای برشی را با مقاطع دلخواه خود در SAP2000 ترسيم كنيد.

 5. بارگذاري‌ ثقلي:

 6. بارگذاري‌هاي ثقلي (مرده و زنده) را روي تيرها و سقف‌ها انجام دهيد.

  - بارگذاري سقف‌ها: جهت بارگذاري يك‌طرفه روي سقف‌ها (شبیه به تیرچه‌ها در ETABS)، در نرم‌افزار SAP2000 به منوي زير برويد:

  SAP2000 >> Assign >> Area Loads >> Uniform To Frame

  و در اين پنجره گزينه Distribution در حالت One-Way انتخاب شود. در این صورت پخش بار در امتداد محور يك محلی انجام مي‌پذیرد.

  - بارگذاری تیرها: براي بارگذاری خطی ناشي از دیوارهای پیرامونی و... از منوي زير استفاده كنيد.

  SAP2000 >> Assign >> Frame Loads >> Distributed

  نکته : اگر در مدل خود بارگذاري يك‌طرفه و دوطرفه داريد، دو مقطع كف تعريف كنيد و كف‌هايي كه بارگذاري دوطرفه دارند را با يك مقطع و بقيه را با مقطع ديگر ترسيم كنيد.

 7. تنظيمات دلخواه:

  Design Optimizer الگو‌های بار Dead, Live, Ex, Ey, Exp, Exn, Eyp, Eyn و ترکیب بارهای مربوط به آن در روش‌هاي استاتیکی را به صورت خودکار می‌سازد. همچنين در روش‌هاي دینامیکی، طیف‌های پاسخ Sx و Sy و ترکیب بارهای مربوط به آن‌ها نيز ساخته مي‌شوند. چنانچه کاربر تمایل به اضافه نمودن الگوهای بار، حالات بارگذاری و یا ترکیب‌های بار دیگری داشته باشد يا هر تنظيم ديگري را مدنظر دارد، باید اين تنظيمات را به صورت دستی در SAP2000 اعمال نمايد.

 8. مش‌بندي ديوارها:

  به سبب اينكه نرم افزار Design Optimizer براي انجام امور طراحي و كنترل قيود شكل پذيري نيازمند انجام تحلیل‌های پي در پي مي‌باشد، بنابراين هرچه ميزان مش‌ها بيشتر باشد، بالطبع زمان عمليات بيشتر مي‌گردد، لذا توصيه مي‌شود تا آن جايي كه به دقت مسئله ضرري وارد نشود، از تعداد و ريزي مش‌ها در ديوارها و به طور كلي در المان‌های Shell بپرهيزيد.

  نکته : در مورد مش كردن ديوار(به طور كلي المان‌هاي پوسته‌اي) بايستي شرايط تعادل و سازگاري را رعايت نمود. به عنوان مثال اگر در يك المان Shell مش بندي 4*4 انجام شده است در المان مجاورش بايستي يك مش هماهنگ كه داراي سازگاري مناسب با آن المان باشد انجام شود. (حتی‌الامکان گره‌هاي روي مرز با گره هاي المان‌های مجاور در يك راستا باشند)