سازه 90 - فرمان های عمومی

فرمان‌های عمومی سازه90

uc (unclip)

نماي موجود را از حالت برش خورده (CLIPPED VIEW) خارج می‌سازد.

qv (quick view)

SAZE90 » Miscellaneous » Quick View

بجاي استفاده از فرمان متعارف view كاربر مي‌تواند براي دسترسي سريع به نماهاي از قبل نامگذاري شده از اين فرمان استفاده نمايد. با اجراي فرمان پنجره اي شبيه به پنجره روبرو روي صفحه نمايش داده ميشود. اين پنجره حاوي نام نماهاي موجود در پروژه جاري است. كاربر ميتواند با انتخاب يكي از نام‌ها به كمك موس نماي مربوطه را روي تصوير نشان دهد. چنانچه تصميم كاربر براي عوض كردن نماي جاري تغيير كند، ميتواند با كليك كردن CLOSEپنجره را ببندد.


Sazesite

SAZE90» Help » SAZE90 Online

سایت مربوط به سازه90 را در Internet Explorer باز میکند.


Sazehelp

SAZE90» Help » Help

فایل help سازه90 را باز میکند.