سازه 90 - گزارش گیری

گزارش گیری

Report

SAZE90 » View » Report

با استفاده از این دستور کاربر می‌تواند روند محاسبات انجام شده توسط سازه90 را در بخش‌های مختلف مشاهده نماید. در حال حاضر امکان گزارش گیری‌های زیر در این دستور وجود دارد:

  1. گزارش نحوه محاسبه خاموت تیر

  2. گزارش نحوه محاسبه خاموت ستون

  3. ترسیم نتایج طراحی هر تیر (سطح مقطع میلگرد مورد نیاز) به صورت نمودار

گزارش نحوه محاسبه خاموت تیر توسط سازه90

Stirrups Calculation for : در این قسمت مشخصات تیری که خاموت آن انتخاب شده و موقعیت خاموت (Middle یا Left یا Right یا Overlap) در تیر نمایش داده می‌شود.

Section Properties : این جدول دارای 3 ستون می‌باشد که ستون اول مشخصات مقطع و ستون دوم مقادیر آن و ستون سوم نشان می‌دهد که این مقادیر چگونه محاسبه شده‌اند(توسط کاربر داده شده، از نرم افزار مرجع خوانده شده و یا طبق فرمول خاصی محاسبه شده)

User Settings : این جدول مربوط به تنظیمات کاربر می‌باشد.

Code and ductility provisions : در این قسمت ضوابط و فرمول‌های آیین نامه انتخابی کاربر نمایش داده می‌شود. فرمول مربوط به S¬max بسته به موقعیت خاموت متفاوت است. در اینجا چون موقعیت خاموت انتخابی میانی بوده، فرمول مربوط به ناحیه میانی تیر نشان داده شده است.

Torsional stirrups calculation : در صورت فعال بودن گزینه اضافه کردن خاموت پیچشی، این جدول نمایش داده می‌شود. این جدول دارای دو ستون اصلی (Current و Required) می‌باشد.

ستون Current مشخصات خاموت را در آزمون‌های مختلف نشان می‌دهد. که دارای ‌ستون‌های (سایز)، S (حداکثر فاصله مجاز طبق آیین نامه)، Leg (تعداد ساق) و At/s و (a) جاری می‌باشد.

ستون Required مقدار آرماتور عرضی پی پیچشی مورد نیاز را نمایش می‌دهد. که دارای زیر ستون‌های حداقل مقدار مورد نیاز طبق آیین نامه(b)، مقدار مورد نیاز براساس خروجی نرم‌افزار اصلیoutput(c) و ستون نتیجه آزمون می‌باشد.

لازم به ذکر است که در اینجا 2 برابر خروجی میلگرد پیچشی (2At/s) در نظر گرفته می‌شود.

Shear stirrups calculation : این جدول دارای دو ستون اصلی (Current و Required) می‌باشد. ستون Current مشخصات خاموت را در آزمون‌های مختلف نشان می‌دهد. که دارای ‌ستون‌های (سایز)، S (حداکثر فاصله مجاز طبق آیین نامه)، Leg (تعداد ساق) و Av/s و (a’) جاری می‌باشد. (در ستون S فاصله‌ای که نوشته شده براساس مقدار Round Off به سمت پایین گرد شده است)

ستون Required مقدار آرماتور عرضی برشی مورد نیاز را نمایش می‌دهد. که دارای زیر ستون‌های حداقل مقدار مورد نیاز طبق آیین نامه(b’)، مقدار مورد نیاز براساس خروجی نرم‌افزار اصلی(c’) و ستون نتیجه آزمون می‌باشد.

در صورت برقراری شرط‌های (’a’-c>b’ , a’-c>c) نتیجه آزمون OK در غیر اینصورت N.G خواهد بود. دقت کنید در اینجا a’-c با ’b و ’c مقایسه می‌شود به دلیل اینکه بخشی از این خاموت باید به عنوان خاموت پیچشی مورد استفاده قرار گیرد.

دلیل تفکیک روند محاسبه خاموت پیچشی و خاموت برشی در این است که در زمان محاسبه خاموت برشی می‌توان در صورت نیاز از سنجاقی استفاده کرد در حالی که در پیچشی سنجاقی کاربردی ندارد.

Result : در این قسمت نتیجه نهایی نمایش داده می‌شود.

گزارش نحوه محاسبه خاموت ستون‌ توسط سازه90

با اجرای دستور report پیغام :Select object ظاهر می‌شود، در صورت انتخاب نوشته خاموت ستون پنجره‌ای ظاهر خواهد شد که حاوی اطلاعات زیر می‌باشد:

Section Properties : این جدول دارای 3 ستون می‌باشد که ستون اول مشخصات مقطع و ستون دوم مقادیر آن و ستون سوم نشان می‌دهد که این مقادیر چگونه محاسبه شده‌اند(توسط کاربر داده شده، از نرم افزار مرجع خوانده شده و یا طبق فرمول خاصی محاسبه شده)

User Settings : این جدول مربوط به تنظیمات کاربر می‌باشد.

Code and ductility provisions : در این قسمت ضوابط و فرمول‌های آیین نامه نمایش داده می‌شود.

Shear Output : در این جدول نتایج خروجی نرم‌افزار اصلی برای ستون انتخابی را نمایش ‌می‌دهد. ماکزیمم مقدار ستون shear2-2 و Shear3-3 به عنوان خروجی نرم‌افزار اصلی در نظر گرفته می‌شوند و به عنوان (c) در جدول مربوط به محاسبه برش 2-2و 3-3 قرار داده می‌شود.

Shear2-2 ,3-3 calculation Process : این جدول‌ها هر کدام دارای سه ستون اصلی (Current و Required و Result) می‌باشد. ستون Current مشخصات خاموت را در آزمون‌های مختلف نشان می‌دهد. که دارای ‌ستون‌های (سایز)، S (حداکثر فاصله مجاز طبق آیین نامه)، Leg (تعداد ساق) و Av/s و (a) جاری می‌باشد.

ستون Required مقدار آرماتور عرضی برشی مورد نیاز را نمایش می‌دهد. که دارای ستون‌های حداقل مقدار مورد نیاز طبق آیین نامه (b) و مقدار مورد نیاز براساس خروجی نرم‌افزار اصلی (c) و در آخر ستون نتیجه آزمون می‌باشد. (در ستون S فاصله‌ای که نوشته شده براساس مقدار Round Off به سمت پایین گرد شده است)

در صورت برقراری شروط (a>b , a>c) نتیجه آزمون OK در غیر اینصورت N.G خواهد بود.

Result : در این قسمت نتیجه نهایی نمایش داده می‌شود.

نمودار پوش آرماتور طولی تیرها

با اجرای دستور report پیغام :Select object ظاهر می‌شود، در صورت انتخاب نوشته مربوط به تیپ تیر (مثلا Beam Typ. B-5) پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد.

در این پنجره نمودار(های) نمایش داده شده نمایانگر میزان سطح مقطع میلگرد مورد نیاز در هر موقعیت از تیر می‌باشد. این نمودار(ها) برای میلگرد بالا و پایین به صورت مجزا ترسیم می‌شود. با حرکت دادن ماوس روی این نمودار مقدار سطح مقطع میلگرد مورد نیاز در هر موقعیت از تیر در سمت راست پنجره نمایش داده می‌شود.

خطوط خط چینی که به رنگ زرد ترسیم شده‌اند محل آکس‌ها را نشان می‌دهند که در بالای هر کدام از این خط‌ها اسم آکس نمایش داده شده است. خطی ضخیمی که به صورت افقی ترسیم شده نمایانگر میزان میلگرد اصلی استفاده شده در این تیر می‌باشد.

با استفاده از این نمودار کاربر به راحتی می‌تواند مقدار میلگردهای تقویتی و محل قطع آن‌ها را مشاهده و با نقشه‌های ترسیم شده مقایسه نماید.