سازه 90 - ذخیره و بازیابی تنظیمات کاربر

ذخیره و بازیابی تنظیمات کاربر

Ssave

SAZE90 » Settings » Save Settings

کاربر این امکان را دارد که کلیه تنظیمات انجام شده را در فایلی با پسوند .set ذخیره نماید.


Sload

SAZE90 » Settings » Load Settings

تنظیمات ذخیره شده از قبل را می‌توان با استفاده از این دستور Load کرد.