سازه 90 - ترسیم فونداسیون ها

گام نهم: ترسیم فونداسیون‌ها

ترسیم فونداسیون در یک فایل مستقل:

 1. از منوی File\new را اجرا کنید.

 2. دستور saze را اجرا کنید.

 3. گزینه safe را انتخاب کنید.

 4. دکمه Browse را زده و فایل F2k را انتخاب کنید. منتظر بمانید تا هندسه فونداسیون به طور کامل Import شود.

 5. دستور Foundation Plan را از منوی Drafting اجرا کنید.

 6. جهت Strip را انتخاب کنید. X یا Y

 7. صفحه را مشخص کنید. Top یا Bottom

 8. میلگردهای اصلی بالا و پایین و فاصله آن‌ها مشخص کنید.

 9. نوع میلگردهای تقویتی را مشخص کنید.

 10. دکمه Draw Plan را زده و روی صفحه ترسیم نقطه‌ای را انتخاب کنید.

 11. پلان فونداسیون را برای میلگردهای بالا و پایین و در جهت X و Y ترسیم کنید.

 12. دکمه Draw Section را زده و خط برش خود را ترسیم کنید. هر خط برش باید یک Slab را قطع کند.

  ترسیم فونداسیون در فایل سازه اصلی:

 1. دستور Import Safe را از منوی Drafting اجرا کنید.


 2. فایل F2k را انتخاب کنید. منتظر بمانید تا هندسه فونداسیون به طور کامل Import شود.

 3. مراحل 5 تا 12 قبل را انجام دهید.

نحوه تهیه لیستوفر میلگردهای فونداسیون نیز مانند سایر میلگردها می‌باشد.