سازه 90 - ترسیم دیوار برشی(نسخه استاندارد)

ترسیم دیوار برشی(نسخه استاندارد)

wl

SAZE90 » Drafting » Shear Wall

توجه: این قسمت مربوط به راهنمای دیوار برشی نسخه استاندارد سازه90 می‌باشد،در صورتیکه ابزار دیوار برشی پیشرفته را تهیه نموده‌اید به بخش ترسیم دیوار برشی(پیشرفته) صفحه 76 مراجعه فرمایید.

این فرمان برای ترسیم دیوارهایی که در حالت (Section Designer) General و یا Uniform طراحی شده باشند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حالت Uniform فقط دیوارهای مستطیلی شکل قابل ترسیم می‌باشند. محدودیت‌هایی در ترسیم دیوارها با حالت General وجود دارد و کاربر مجاز به استفاده از حالت‌های خاص در دیوارهای برشی نمی‌باشد. این دستور توانایی کشیدن دیوارهایی با اشکال زیر را دارد. زوایای بین دیوارهای مرکب برشی (T شکل، U شکل، L شکل، و I شکل) باید 90 درجه باشد.

شکل‌های مجاز در دیوارهای برشی


شکل‌های غیر مجاز در دیوارهای برشی


با اجرای این دستور پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد.


Output File:

در این قسمت فایل خروجی دیوارهای برشی با استفاده از کلید Browse انتخاب می‌شود.

Elevation Settings:

Roof Height : ارتفاع سقف را مشخص می‌کند.

Wall Length : عرض ظاهری دیوار در مقطع ارتفاعی را مشخص می‌کند.

Horizontal Scale : مقیاس افقی مقطع ارتفاعی دیوارهای برشی می‌باشد.

Vertical Scale : مقیاس عمودی مقطع ارتفاعی دیوارهای برشی می‌باشد.

Wall Section settings:

Horizontal Scale : مقیاس افقی مقطع دیوارهای برشی می‌باشد.

Vertical Scale : مقیاس عمودی دیوارهای برشی می‌باشد. البته در دیوارهای با مقطع Uniform مقیاس عمودی کاربرد دارد.

Extract Wall:

مرحله پیش نقشه کشی دیوارهای برشی می‌باشد که در این مرحله دیوارهای موجود در سازه آماده نقشه کشی می‌شده ؛ و به صورت شکل زیر به همراه پلان آکس بندی و دیوارها ترسیم می‌شود.

Draw Wall:

بعد از عملیات Extract Wall این دکمه فعال می‌شود. با زدن این دکمه و انتخاب دیوارهای ترسیم شده در مرحله پیش نقشه کشی، مقطع ارتفاعی دیوارها ترسیم می‌شوند.

Wall Section : با انتخاب شماره مقطع دیوارها از روی مقاطع ارتفاعی‌، مقطع دیوارها ترسیم می‌شوند.