شاخه درباره نرم‌افزار (About)

شاخه درباره نرم‌افزار (About):

Design Optimizer >> About

شکل 37 شاخه About را نشان می‌دهد. در این شاخه اطلاعاتی درباره نرم‌افزار Design Optimizer به چشم می‌خورد که در ذیل به شرح آن‌ها پرداخته می‌شود.

شکل 37: شاخه About

Version و Date: ورژن و تاریخ انتشار نرم‌افزار، که در حال اجرا می‌باشد را نشان می‌دهد. این دو پارامتر نشان‌دهنده مشخصات آخرین به‌روزرسانی انجام شده می‌باشند.

Serial Number: سریال نرم‌افزار را نشان می‌دهد.

SUM: تاریخ اعتبار نرم‌افزار جهت استفاده از خدمات پشتیبانی، به‌روزرسانی به صورت رایگان می‌باشد.

Note: محدوديت تعداد المان را در برنامه نشان مي‌دهد. در شکل 37 نرم‌افزار روي مدل‌هايي با حداكثر 1000 المان تير و ستون كار مي‌كند.