سازه 90 - ثبت میلگردهای ترسیم شده توسط کاربر

ثبت میلگردهای ترسیم شده توسط کاربر

Regbar

SAZE90 » Editing » Register Bar

چنانچه کاربر مایل باشد از نقشه هائی که خود ترسیم می‌نماید لیست مقادیر تهیه نماید باید میلگردها را ثبت Register نماید.

یک میلگرد ثبت شده (Registered) مجموعه‌ای از یک Polyline از نوعی که توسط دستور Pline ترسیم میشود، یک Leader از نوعی که توسط دستور Leader ترسیم میشود‌، یک Text معنی دار از نوعی که توسط دستور Text نوشته می‌شود و یک عدد به عنوان مقیاس طولی نقشه می‌باشد.

نکات قابل توجه برای ثبت میلگرد:

  1. سازه90 تنها اشیاء ترسیم شده بصورت 2DPolyline را بعنوان میلگرد شناسائی میکند. این اشیاء را می‌توان توسط فرمان Pline در AutoCAD ترسیم نمود.

  2. با توجه به اینکه میلگردهای طولی سازه‌های بتن آرمه شکل‌های محدودی دارند‌، سازه90 تنها 5 شکل را به عنوان میلگرد شناسائی میکند. این شکل‌ها به صورت زیر می‌باشند:


  3. هر میلگرد ترسیم شده باید به کمک یک Leader به Text مربوطه متصل گردد. برای ایجاد چنین مجموعه‌ای کاربر باید از دستور Leader در AutoCAD استفاده نماید.

  4. در ترسیم Leader کاربر باید به این نکته توجه نماید که سرفلش Leader به میلگرد متصل باشد. برای انتخاب دقیق نقطه‌ای روی Polyline می‌توان از Osnapهای اتوکد مثل nea (nearst) استفاده نمود.

  5. Textمربوطه به عنوان یک میلگرد باید معتبر باشد. Text‌های معتبر برای میلگردها به دو فرمت ~18@20 n=10 یا 4~18 مورد قبول می‌باشند.

  6. با توجه به اینکه فونت‌های AutoCAD فاقدکاراکتر می‌باشد، به جای آن در Text مربوط به میلگردها از ~ استفاده می‌شود. در فونت‌های Romancp, Romansp که همراه با نرم‌افزار سازه90 نصب می‌شود علامت ~ به صورت نشان داده می‌شود. از این فونت‌ها در saze_style استفاده می‌شود.

درکلیه نقشه‌هایی که توسط خود سازه90 ترسیم می‌شوند کلیه میلگردها به همراه Leader و Text مربوطه از قبل ثبت شده هستند و لازم نیست کاربر مجددا آن‌ها را ثبت نماید.

با اجرای فرمان regbar پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر می‌شود:

Bar Type : در این قسمت کاربر نوع میلگرد را مشخص می‌کند

Unit : واحد طول میلگرد را مشخص می‌کند.

Bar Length Scale : مقیاس ترسیم شده میلگرد برای محاسبه طول میلگرد (L=) را مشخص می‌کند.

Times : تعداد دفعاتی که این میلگرد باید در لیستوفر تکرار شود را مشخص می‌کند.

Register Bars : با اجرای این فرمان پنجره موقتا بسته میشود و پیام Select Objects: ظاهر می‌گردد. در این مرحله کاربر باید مجموعه Polylines, Leaders, Texts از قبل ترسیم شده را انتخاب نماید. چنانچه شرایط ذکر شده در ابتدای این فرمان وجود داشته باشد کلیه اطلاعات مربوطه ثبت می‌گردد و میلگردها به رنگ بنفش برای میلگردهای زیر 12 متر یا آبی برای میلگردهای بالای 12 متر، لیدر به رنگ زرد و نوشته ها به رنگ سبز تغییر رنگ می‌دهند.

عدد 12 متر براساس طول میلگردهای موجود در بازار انتخاب شده است و کاربر می‌تواند این عدد را با استفاده از فرمان maxl تغییر دهد. طول میلگرد درج شده در Text میلگرد بر اساس مجموع طول‌های قسمت اصلی Polyline و طول‌های لازم برای خم و وصله میلگرد می‌باشد. برای راحتی کاربران تنها طول قسمت اصلی میلگرد از روی تصویر برداشت می‌شود و طول قسمت‌های خم و وصله براساس تنظیمات کاربر در Settings>>General>>Development and Splices مشخص می‌شوند. توضیحات کامل این بخش در صفحه 39 آمده است.