سازه 90 - عملیات چیدن شیت‌ها

عملیات چیدن شیت‌ها

Sheet

SAZE90 » Editing » Sheet manager

پس از ترسیم کلیه نقشه ها کاربر می‌تواند با این دستور عملیات چیدن شیت‌ها را انجام دهد. با اجرای این دستور پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد.

چیدن شیت براساس الویت ترسیم موضوعات صورت خواهد گرفت.


Sheet Setting:

Sheet Width : عرض شیت را مشخص می‌کند.


Sheet Height : ارتفاع شیت را مشخص می‌کند.

Stamp Width : عرض جدول مشخصات شیت را مشخص می‌کند

Stamp Height : ارتفاع جدول مشخصات شیت را مشخص می‌کند.

نکته : فاصله کادر داخلی شیت از لبه کاغذ به طور ثابت 1 واحد در نظر گرفته شده است.

Arrangement Setting:

Distance between objects : فاصله بین موضوعات هنگام چیدن شیت را مشخص می‌کند.

Left Margin : حاشیه سمت چپ شیت را مشخص می‌کند

Right Margin : حاشیه سمت راست شیت را مشخص می‌کند

Top Margin : حاشیه بالای شیت را مشخص می‌کند

Bottom Margin : حاشیه پایین شیت را مشخص می‌کند

Sheet Size:

در این قسمت کاربر می‌تواند شیت‌های از قبل آماده شده را در سایزهای A4 تا A0 انتخاب نماید. با انتخاب یکی از این سایزها دکمه Fill By Insert sheet فعال خواهد شد.

در صورتی که کاربر از شیت‌های آماده خود استفاده می‌نماید باید از گزینه By Window در این قسمت استفاده نماید. با انتخاب این گزینه دکمه Fill By Selected Window فعال خواهد شد.

Landscape : شیت را به صورت افقی قرار می‌دهد.

Portrait : شیت را به صورت عمودی قرار می‌دهد.


کاربر می‌تواند شیت‌ها و جداول داخل آن را به فرم دلخواه خود تبدیل نماید. این شیت‌ها به صورت فایل dwg در پوشه Saze oftware\SAZE90\Template قرار دارند.

Fill By Insert Sheet : این دکمه در صورتی فعال خواهد بود که کاربر یکی از شیت‌های آماده برنامه SAZE90 را انتخاب نماید. با زدن این دکمه کاربر ابتدا نقطه درج شیت را انتخاب و سپس موضوعاتی که قصد دارد در این شیت بچیند انتخاب می‌نماید.

Fill By Selected Window : این دکمه در صورتی فعال خواهد بود که کاربر گزینه By Window را انتخاب نماید. با زدن این دکمه کاربر ابتدا دو نقطه پنجره را انتخاب می‌نماید و سپس موضوعاتی که قصد دارد در این پنجره بچیند انتخاب می‌نماید.

Align objects : هنگام چیدن شیت‌ها موضوعات از بالاترین نقطه تراز خواهند شد. برای تراز کردن افقی یا عمودی موضوعات نسبت به یک خط افقی یا عمودی می‌توان از این دکمه استفاده نمود. با زدن این دکمه کاربر ابتدا موضوعات را انتخاب نموده سپس خط تراز را انتخاب می‌نماید. عملیات تراز کردن در ستون‌ها براساس ارتفاع صفر صورت می‌گیرد ولی در بقیه موارد موضوعات نسبت به Title هر موضوع تراز خواهند شد.

Activate Objects : در صورتی که کاربر موضوعاتی به غیر از موضوعات ترسیم شده توسط SAZE90 در صفحه ترسیم داشته باشد باید قبل از عملیات چیدن شیت‌ها این موضوعات را فعال نماید. عملیات شیت چینی بر روی موضوعات فعال صورت خواهد گرفت. با زدن این دکمه کاربر باید موضوعات مورد نظر را انتخاب و در نهایت یک موضوع به عنوان موضوع مبنا انتخاب نماید(این موضوع مبنا در عملیات تراز کردن (Align objects) مورد استفاده قرار می‌گیرد). با انجام این کار عملیات فعال سازی انجام خواهد شد.

Objects Activate and Merge : در صورتی که کاربر چند موضوع غیر فعال را بخواهد با یک موضوع فعال تلفیق نماید می‌تواند از این گزینه استقاده نماید. با زدن این دکمه کاربر باید موضوعات غیر فعال مورد نظر را انتخاب و در نهایت موضوع فعال مبدا را مشخص نماید.

OK : با انتخاب این کلید عملیات به پایان میرسد و پنجره بسته می‌شود.

Cancel : با انتخاب این کلید عملیات به پایان رسیده و کلیه عملیات انجام شده از قبل از فرمان تا این زمان Undo می‌شود.