سازه 90 - اورلپ کردن میلگردها

اورلپ کردن میلگردها

Ov

SAZE90 » Editing » Overlap Editor

فرمان ov برای مدیریت overlap میلگردها تنظیم شده است. به کمک این فرمان می‌توان میلگردهای ترسیم شده را در فواصل مساوی یا با انتخاب نقطه مورد نظر overlap نمود. همچنین میلگردهای اصلی تیرهائی که توسط خود برنامه ترسیم شده اند را در نقاط کم تنش بصورت اتوماتیک overlap نمود.

تنظیمات مربوط به طول اورلپ در Settings>>General>>Development and Splices قرار دارد. توضیحات کامل این بخش در صفحه 39 آمده است.
با اجرای دستور پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود:

Overlap

At Constant Intervals : با انتخاب این گزینه کاربر می‌تواند میلگردها را در فواصل مساوی overlap نماید. فواصل مورد نظر در جعبه Distance مشخص میگردند و کاربر می‌تواند با استفاده از کلید Select Bars میلگردها را برای همپوشانی انتخاب نماید.

By Selecting Overlap Points : با انتخاب این گزینه پس از زدن دکمه Select Bars and Points پنجره موقتا بسته میشود و کاربر میتواند میلگرد مربوطه و نقاطی راکه قرار است این میلگرد overlap شود انتخاب نماید.

Beams at Preset Points : به کمک این گزینه کاربر می‌تواند میلگردهای اصلی تیرهائی که توسط سازه90 ترسیم شده اند را در نقاط کم تنش overlap نماید. این نقاط قبل از ترسیم تیرها در Setting>>Beam>>Longitudinal Reinf.>>Overlap قابل تنظیم هستند.

Overlap Style:

در این قسمت فرم overlap توسط کاربر انتخاب میشود. کاربر دوگزینه چپ و راست را دارد. با انتخاب گزینه overlap left قسمت همپوشانی شده سمت چپ ادامه میلگرد قرار می‌گیرد و با انتخاب گزینه overlap right قسمت همپوشانی شده سمت راست ادامه میلگرد قرار می‌گیرد.

Visual Overlap Gap : فاصله ظاهری دومیلگرد روی نقشه را هنگام همپوشانی مشخص میکند.

OK : با انتخاب این کلید عملیات به پایان میرسد و پنجره بسته می‌شود.

Cancel : با انتخاب این کلید عملیات به پایان رسیده و کلیه عملیات انجام شده از قبل از فرمان تا این زمان Undo می‌شود.