:
:
:


شاخه نتايج (Result)

شاخه نتايج (Result):

Design Optimizer >> Result

پس از پايان موفقيت‌آميز بهينه‌سازي در قسمت نتایج یا Result، مي‌توان عمليات محاسبه نتايج را انجام داد. هشت مورد جهت محاسبه نتايج در نظر گرفته‌شده است (شکل 35):

- Drift: دریفت‌‌‌های طبقات (موجود و مجاز) در جهت‌‌‌های اصلی سازه و مقادير مجاز آن‌ها با توجه به نوع سازه و تنظيمات مي‌باشد.

- Aj : Torsional magnifier coff طبقات (ضریب بزرگنمایی برون‌محوری اتفاقی) است.

- Period and base shear coff: مقادير ضرايب زلزله برای طراحی و کنترل دریفت (اصلاح شده توسط برنامه)، ضریب K و پريود (زمان تناوب)هاي اصلي سازه و زمان تناوب اصلاح شده براي طراحي و كنترل دريفت مي‌باشد.

شکل 35: شاخه نتايج

- Material bill And Cost: احجام و اوزان و بهاي مصالح مصرفی سازه (تیرها و ستون‌ها) به تفكيك است.

- Mass and Rigidity Centers: مركز جرم و سختي و درصد برون محوري طبقات سازه است.

- Stability Index: شاخص پايداري سازه در جهت X و Y. همچنين مقادير مجاز آن‌ها با توجه به نوع سازه و بند 3-6 آيين‌نامه قيد مي‌شود.

- Walls and Frames Participation: درصد مشاركت مقاومت برشي ديوارها و المان‌هاي قابي در هر طبقه به تفكيك جهت X و Y. طبق آیین نامه 2800 ویرایش چهار بند 1-8-4، درصد مشاركت ديوارها باید حداقل %50 باشد. البته براي طراحي بهينه عدد %60 معیار مناسبتری محسوب می شود. در صورتي كه سيستم‌هاي دوگانه در شاخه زلزله برنامه انتخاب نشده باشد اين گزينه غيرفعال است.

- Overturning Safety Factor: ضريب اطمينان سازه در برابر واژگوني در جهت X و Y است(مطابق بند 3-3-8 آيين‌نامه). همچنین مقادیر لنگر واژگونی و مقاوم هم بر حسب واحد تن-متر ارائه می‌شود.

مطابق شکل 35 می‌توان انتخاب کرد (با تیک زدن) که کدام نتایج فوق برای مشاهده و ذخیره، توسط نرم‌افزار محاسبه شوند.

- بهاي مصالح: برای برآورد بهای مصالح، بهای واحد حجم بتن در قسمت”Concrete Volume Unit Price” و بهای واحد وزن فولاد در قسمت “Steel Weight Unit Price” باید وارد شوند (شکل 35).

- وزن شالوده: چنانچه تخمینی از وزن شالوده دارید در گزینه Foundation Weight (Ton) بر حسب واحد تن وارد كنيد تا در محاسبه ضريب اطمينان در برابر واژگوني لحاظ شود. در صورتي كه مقدار صفر منظور شود مقادير به دست آمده براي محاسبه ضريب اطمينان در برابر واژگوني كمتر از مقدار واقعي خواهد بود.

- محاسبه نتايج: با كليك دکمه Calculate محاسبه نتایج شروع مي‌شود. پس از طی زمان کوتاهی، نتایج به صورت جداولی به کاربر نمایش داده می‌شوند.

- ذخيره نتايج: چنانچه گزينه Save results as word file تيك خورده باشد پس محاسبه نتايج و نمايش جداول مربوطه، برنامه مسير و اسم يك فايل را جهت ذخيره نتایج از کاربر می‌گیرد و نتايج را در آن فایل ذخیره می‌کند. این فایل یک فایل متنی با فرمت نرم‌افزار Office Word (پسوند docx) مي‌باشد.

نکته 1: اگر عملیات بهینه‌سازی به صورت کامل روی مدل انجام نگرفته‌ باشد، نتايج دريفت با همان پارامترهاي زلزله موجود در مدل محاسبه خواهند شد، كه اين مسئله در پیامی توسط برنامه اعلام مي‌شود.

نکته 2: اگر عملیات بهینه‌سازی به صورت کامل روی مدل انجام نگرفته‌ باشد، «ضرایب تصحیح شده زلزله» به دست نیامده‌اند، بنابراين برنامه با پیامی اعلام مي‌كند كه مدل براي محاسبه «ضرایب تصحیح شده زلزله» آماده نمي‌باشد و فقط پريود طبيعي را محاسبه خواهد كرد.

نکته 3: محاسبه نتایج باید روی فایل اصلی که بهینه‌سازی روی آن اعمال‌شده، انجام شود (اگر از فایل دریفت، پریود یا %25 استفاده شود برنامه هشدار خواهد داد).

نکته 4: چنانچه هيچ‌گونه عملياتي توسط Design Optimizer روي مدل انجام نشده باشد، برنامه قادر به محاسبه نتايج نخواهد بود، كه طي پيامي اين مسئله را اعلام خواهد کرد.